Home

Humanistisk livssyn

Eureka! - Vitenskapen i det humanistiske livssyn

Livssynshumanisme - Wikipedi

 1. Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon
 2. Livssyn deles gjerne inn i religiøse og ikke-religiøse, eller sekulære, livssyn. Et humanistisk livssyn er for mange et sekulært alternativ til religion. Men det finnes også mennesker som definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister eller humanister med annen religiøs eller åndelig tro
 3. Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet. Humanismen kommer til uttrykk både politisk, kulturelt og kunstnerisk
 4. Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten. Les mer
 5. Humanetikk er et verdslig livssyn som omfatter både et humanistisk menneskesyn, en virkelighetsoppfatning og en etikk, og som vil gi grunnlag for et meningsfylt liv uten religion. Menneskesynet er antroposentrisk og vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og stå til ansvar for sine valg. Humanismen betyr at mennesket ikke skal reduseres til middel for.

Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Humanistisk navnefest. Arrangeres for å feire at et barn er født og har fått et navn; Humanistisk konfirmasjon. Ungdomsfesten som danner avslutningen på et kurs i livssyn og etikk; Humanistisk vigsel og inngåelse av partnerskap. Seremoni som feirer at to mennesker har funnet hverandre og kjærligheten. Humanistisk gravfer Mange mennesker innenfor forskjellige religioner og livssyn kaller seg humanister. På 1800- og 1900-tallet vokste det fram en humanistisk tankeretning som var løsrevet fra religionen. Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 og er en organisasjon som bygger på et humanistisk verdigrunnlag «Kristen og humanistisk arv og tradisjon» ble også benyttet som begreper i forslaget til nye formålsparagrafer for skole og barnehage. Men her ble verdiene skolen skal bygge på konkret nevnt. Og formuleringene var at de konkrete verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og i ulike religioner og livssyn Humanismen et livssyn. En ungdommelig innføring. Hvordan presenterer man det humanistiske livssyn for unge mennesker? For eksempel slik. Dette er Didrik Søderlinds innføringsartikkel til boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter og står sentralt i i de fleste kursene til Humanistisk konfirmasjon

LIVSSYNSHUMANISME by Kirsten Olsen on Prezi

Humanisme, forstått som et sekulært livssyn, distanserer seg fra religioner basert på hellige skrifter og guddommelige åpenbaringer. Siden livssynshumanister anser det som svært usannsynlig at det finnes noen skapergud, eller andre former for overnaturlige intelligenser eller vesener, må livssynshumanisme ha et annet, dennesidig grunnlag, i form av et rent menneskeskapt tankegods For Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre. I nyere tid har det utviklet seg slik at humanisme har blitt brukt som betegnelse på vårt livssyn, bl.a. i skolen.Humanisme brukes også om humaniora-fag i høyere utdanning og forskning. Når det er nødvendig å presisere, kan man bruke livssynshumanisme

Humanistisk livssyn er spesielt synlig i Norge, og dermed også i læreplanen. Det er fordi mange humanister er organisert i Human-Etisk Forbund (HEF) og at HEF og humanister er svært aktive i debatt om og utforming av religionsundervisning og ritualer knyttet til overganger i livet Et Humanistisk Livssyn Værdigrundlag vedtaget på Humanistisk Samfunds landsmøde d. 19. marts 2011 Humanisme - et udbredt begreb Ordet humanisme bliver brugt på mange måder og i forskellige sammenhænge, så det skaber en vis usikkerhed og uklarhed om betydningen. Ordet er et udpræget plusord, som de fleste opfatter det, og hentyder til, at man e

Et humanistisk livssyn er et livssyn som ikke er religiøst, men som derimot setter mennesket i sentrum. Humanismen velger å bygge livssynet på vitenskap fremfor en Gud. De mener det ikke er noen sannheter som varer for evig, og at vitenskapen gir det beste bilde av verden rundt oss Livssyn: et humanistisk perspektiv. Logos og dharma. Religioner, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget, s. 275-322. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet Innlegg om livssyn skrevet av Didrik Søderlind og Morten Fastvold. Humanister har en tendens til å forestille seg at livssynet deres oppsto med renessansen Når Humanistisk Ungdom mener noe i politiske saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. Menneskesynet i humanismen fastholder ansvaret for eget liv, og balanserer dette med vårt medansvar for andre mennesker og for samfunnet Humanistisk samfund arbejder for et samfund, hvor alle livssyn er ligestillede. Derfor arbejder vi for adskillelse af kirke og stat

Humanistisk konfirmasjon har blitt en vanlig måte å konfirmere seg på i Norge. Det er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, og både kurs og seremoni gjennomføres på et humanistisk grunnlag Humanismen har røtter i antikken og renessansen. Begrepet brukes om humanistiske vitenskaper som språk, filosofi og historie, men kan også være en livsholdning der mennesket settes i sentrum.. Man kan ha en humanistisk livsholdning selv om man er religiøs.Ikke-religiøse humanister har humanismen som en sentral del av sitt livssyn Det som henger mest sammen med et humanistisk livssyn, sier jeg med risk for å «banne i kirken», er Arne Norheims «Ode til lyset». Det er elektronisk musikk, på lydbånd, i skulptur. Alt sammen moderne kunst, som i samspill med teknologien gir ulike bilder, til ulike sanser, til ulik tid

Livssyn og religion i skulen | magkarsNavnefest i Tromsø

Hva er et livssyn? Humanistforbunde

 1. HUMANISTISK LIVSSYN NYTT TEMA. Halvan Innlegg: 220. 06.01.05 21:02. Del. Alternativt livssyn til religion, kan vera humanisme. - EIt livssyn som har medmenneske og livet isentrum på eit rasjonelt grunnlag. Det som er utanfor fatteevne er til å fundere på. Ingen har det einaste sanne svar for alle
 2. ne om avdøde på et humanistisk grunnlag. Gravferden er uten religiøse innslag og avholdes i et egnet lokale. Alle som ønsker det kan velge Huma-nistisk gravferd. I henhold til Gravferdsloven skal alle gravlegges på en offentlig reguler
 3. g hvis man har en konstruktiv ambisjon om å danne en plattform for effektiv samhandling på tvers av livssyn og religion
 4. på, og hvordan de er forankret i ulike religioner og livssyn. Dette er verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Faget skal til å gi elevene innsikt i kristen og humanistisk og tradisjon og i hvordan disse har endret gjennom historien

Her er en introduksjon: En video om Human-etisk forbund: Alf Granner: «Din tanke er fri»: Her er en artikkel om Humanisme: Humanisme Her er en artikkel om Kristen humanisme: Kristen hu Hva er et humanistisk livssyn? Hva innebærer det å ha et humanistisk livssyn i Norge i dag? Her formidler norske humanister spennvidden i livssynet stadig flere nordmenn slutter seg til Den kristne humanismen grunngir sitt menneskeverd i troen på at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette preget også rennessansehumanistene. Presten Nikolai F. S. Grundtvig sa en gang Mennesket først, kristen så. Han mente at livet på jorden hadde en verdi i seg selv og dette grunngir han ved hjelp av skaperverket. Dette kjennetegner kriste

humanisme - Store norske leksiko

Miljøet rundt denne skolen har i mange år hvert tyngdepunktet i humanistisk tradisjon i landet vårt. Først i 1956 ble Human-Etisk forbund (HEF) startet i Oslo. En av grunnleggerne var Kristian Horn. HEF er i dag den dominerende organisasjon for mennesker med et ikke-religiøst humanistisk livssyn i Norge Rådgiver Humanistisk livsveiledning Arbeidsgiver Human-Etisk Forbund Stillingstittel Seniorrådgiver livssyn Frist 05.10.2020 Ansettelsesform Fas Din tanke er fri «Din tanke er fri» er en folkevise av sveitser-tysk opprinnelse, som hyller tanke- og ytringsfrihet. Den ble på 1980-tallet oversatt til norsk av visesangeren Alf Cranner, og ble deretter e Humanistisk arkitektur. Det finnes ingen arkitektur knyttet til livssynshumanismen som aktivitet eller organisert livssyn som kirker, moskeer og templer. Men det finnes selvsagt arkitektur som uttrykker et humanistisk syn på menneske og samfunn

Hva er humanisme? Humanisme definisjon Humanistforbunde

Hvis foreldre med et ikke-religiøst humanistisk livssyn vil starte skole for å gi barna sine den oppdragelsen de ønsker, så må de selvsagt få støtte til det. Publisert: 24. nov 2011 Utdanningsdirektoratet har gitt avslag på en søknad om å starte privatskole fra en gruppe som ønsker å starte en humanistisk skole i Oslo forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster fra. Livssyn. Publisert 2. august 2012 Vis mer info. Livssyn . Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god. Undersøg Humanistisk Samfunds værdigrundlag, og diskuter deres opfattelse af et humanistisk livssyn En Humanistisk gravferd er en verdig markering av livets slutt med minnestund. Fritt for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Tale, musikk og dikt er i tråd med avdødes livssyn og livsløp

Konfirmasjon | Human-Etisk Forbund

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse. 21 relasjoner Over hele verden har overgangen fra barn til voksen en helt spesiell betydning, og feires på svært ulike måter.Alle kulturer og religioner har egne seremonier for å markere begivenheten, som kan være like festlige som de er høytidelige.Idet du runde Livssyn. Fra humanistisk navnefest. Livssyn. Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et.

Humanistisk konfirmasjon Konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig 12 «Vi trenger å samles til refleksjon rundt livshendelser» avsluttende seremoni, bygget på et. Opplæringsloven legger føringer for at kristendom, andre verdensreligioner og livssyn skal presenteres på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte i undervisningen. I tillegg er det andre krav til faget som følger av lovens § 2-4. Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk og § 2-3 a Humanistisk konfirmasjon. Humanistisk konfirmasjon (tidligere kalt «Borgerlig konfirmasjon» eller «Humanetisk konfirmasjon», også kalt «Human etisk konfirmasjon») er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, en interesseorganisasjon og en seremonileverandør. Forbundet arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn. Human-Etisk Forbund nærmer seg 100 000 medlemmer og er en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt

Humanismen er et etisk livssyn - Human-Etisk Forbun

** Sentrale tillitsvalgte i Humanistisk Ungdom får rabatter. Les reglement for seminar. Vitenskapen spiller en stor rolle i det humanistiske livssynet. I dette seminaret vil vi ta for oss akkurat hvor stor rolle den spiller for et humanistisk verdensbilde, og hvorfor den er viktig for oss og vårt arbeid Alle ungdommer som ønsker det kan velge humanistisk / borgerlig konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Livssynsnøytral Konfirmasjonen er med andre ord livssynsnøytral, og det er trolig også årsaken til at i alt 103 unge gutter og jenter har valgt å la seg konfirmere humanistisk i Hokksund kultursal lørdag 24. og søndag 25. oktober

Humanetikk er et verdslig livssyn som omfatter både et humanistisk menneskesyn, en virkelighetsoppfatning og en etikk, og som vil gi grunnlag for et meningsfylt liv uten religion. Menneskesynet er antroposentrisk og vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og stå til ansvar for sine valg Læreplanmål - gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag Konsekvensetikk VÅR TIDS KANSKJE MEST innflytelsesrike etiske teori er konsekvensetikken, også kalt utilitarisme

humanetikk - Store norske leksiko

 1. Undervisning om livssyn: Innspill til undervisning om livssyn. Magne Vestøl . 1. Dette dreier seg om en spenning mellom en kristen-humanistisk solidaritetstanke og en naturalistisk tanke om den sterkestes rett og om individets rett til å prioritere egne behov framfor andres
 2. Svarer Herman Kristoffersen: «Humanistisk konfirmasjon om jeg må be» Pensjonert psykologiprofessor Willy Tore Mørch kommer med et svar til Herman Kristoffersens kommentar om konfirmasjon
 3. st fire betegnelser som alle brukes av HEF om eget livssyn i formelle sammenhenger; human-etikk, humanetikk, humanisme og livs­synshmanisme. - Alt dette betyr ifølge forbundet det samme
 4. Humanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på humanistisk grunnlag, hvor alle ungdommer som ønsker det kan velge humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Mer informasjon finnes på Human-Etisk Forbund sine nettsider. Arrangør: Human-Etisk.
 5. Humanistisk Ungdom ønsker at alle ungdommer kjenner til og. tenker over sitt eget livssyn. Meninger. Humanistisk Ungdom kjemper og aksjonerer for vikige saker. Det norske. samfunnet skal ikke forskjellsbehandle mennesker på bakgrunn av livssyn, etnisitet, kjønn eller seksualitet. Likevel forskjellsbehandler den norske stat humanister og andr
 6. Humanistisk menneskesyn. Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed. Mennesket må aldrig betragtes som et middel. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld
 7. Årsplan i religion, livssyn og etikk, 7.trinn.Larsgården skole. Uke Tema Mål 35 ISLAM - forklare hva Koranen og hadith er og samtale om 36 - Koranen sentrale islamske fortellinger. - Lover og regler - samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk. 37 - Islam i Norge og i - presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til 38 Verden islam 39 JØDEDOM 40 41 42 og - Hellige tekster.

Humanisme - Wikipedi

Humanetiker Morten Horn mener den nye ordningen med felthumanist i Forsvaret kan føre til et humanistisk klasseskille. til toppen; Motta vårt nyhetsbrev Motta vårt nyhetsbrev Les Vårt Land i 10 uker for 10 kroner. det handler om at du som individ er ansvarlig for ditt eget livssyn Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen

Humanistisk konfirmasjon | Human-Etisk Forbund

Konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag. Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn Humanistisk konfirmasjon (frem til høsten 2005 kalt borgerlig konfirmasjon) er et livssynshumanistisk (i betydningen humanetisk) kurs og seremoni arrangert av Human-Etisk Forbund for å markere overgangen fra barn til voksen. 27 relasjoner Det kan eksempelvis være kristne innslag, en blanding av flere livssyn, eller en helt nøytral seremoni. Fordi dagens samfunn får flere og flere familier som er satt sammen av ulike kulturer, vil man på denne måten kunne ivareta flere livssyn i en begravelse. En livssynsåpen seremoni kan holdes hvor som helst, bortsett fra i kirken

Humanistisk konfirmasjon innebærer et kurs i livssyn og etikk, der ungdommer reflekterer og diskuterer sammen i grupper. Kursene er tilgjengelige over hele landet, og i løpet av 2020 skal det holdes over 900 kurs i Norge, som avsluttes med en høytidelig seremoni Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 15 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbu..

Livssynshumanismen - Mæla ungdomsskol

Dødshjelp og livssyn Debatten om selvbestemt død og eutanasi er igjen blitt aktualisert ved at saken mot legen Christian Sandsdalen i dag skal opp for lagmannsretten HEF har ikke misjonering som formål med Humanistisk konfirmasjonen, faktisk tillater vi ikke konfirmantene å bli medlem i HEF før de er 15 år. Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og refleksjon innen temaer som livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter Med utgangspunkt i et livssynshumanistisk ståsted skriver bladet om tema som er relevante og interessante ut fra et sekulært humanistisk livssyn. Fri tanke bringer nyheter og bakgrunnsartikler om livssynspolitiske saker, tema som er aktuelle i organisasjonen, samt mer allmenne tema behandlet fra et humanistisk ståsted Et religiøst livssyn kan også være humanistisk. Men når vi bruker ordet i Norge i dag, mener vi som regel den sekulære varianten, eller sekulærhumanisme. Humanister kan være ateister eller agnostikere. Ateisme betyr uten gud. En ateist mener at Gud ikke finnes Er islam i seg selv humanistisk, eller kan den tolkes humanistisk, spør Farhan Shah. Av Farhan Shah, Muslimsk filosof, islam-rådgiver ved forskningssenteret for Prosesstudier, California, doktorgradsstipendiat ved UiO. Det har nærmest gått inflasjon i ordet humanisme. Mange anvender ordet, men få definerer det. Samtidig oppstår humanisme-begrepet i svært mange og dels forvirrende.

RLE-nett: Historiske hendelser - Human-Etisk Forbun

Humanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk. Kurset er åpent for alle ungdommer, og man blir ikke automatisk medlem i Human-Etisk Forbund av å konfirmere seg hos oss. Alle kurs skal inneholde temaene humanisme, menneskerettigheter og kritisk tenkning Stortinget vedtok nylig at Grunnlovens paragraf 2 skal hete: Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Det er første gang at ordet humanistisk brukes i Grunnloven. Men hva menes egentlig med ordet humanisme? Hvor kommer humanismen fr Humanistisk jødedom eller human-etisk jødedom er ei rørsle innanfor jødedommen som legg vekt på jødisk kultur og historie heller enn trua på ein overnaturleg gud som kjelda for jødisk identitet. Filosofien i humanistisk jødedom er utleidd frå humanisme og livssynshumanisme.Den human-etiske jødedommen har desse karakteristiske trekka

Humanisme er mitt livssyn - Fritanke

Humanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på humanistisk grunnlag. Alle ungdommer som ønsker det kan velge humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Arrangør: Human-Etisk Forbun Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet og gi ungdom som ønsker det et kurs i livssyn og etikk, og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget. Temaer på kurset er: * Livssyn, humanisme, menneskerettigheter, rasisme, toleranse, ungdom og seksualitet, rus, kjønnsroller og ansvar for verden Føremål og livssyn. I forbundet sine vedtekter, sist endra 2007, heiter det mellom anna: «§1 Formål Human-Etisk Forbund er ein humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeida for å videreutvikla humanismen og bidra til at menneska kan praktisera det humanistiske livssynet sitt. §2 Humanism De kjemper mot forskjellsbehandling av ikke-religiøse mennesker, tilby et felleskap omkring et positivt, humanistisk livssyn, og gi alle som ønsker det, tilbud om humanistiske sermonier gjennom livet

Humanist Humanismen et livssyn

humanistisk samfund; ligestilling af livssyn; og ligestilling af; livssyn; 23 umeastudentkar.se. Umeå Studentkår Umeå studentkår är en av studentkårer vid Umeå universitet. Umeå studentkår är utsedd av Umeå universitet för att företräda studenterna i universitetets styrelser och beslutande organ. Kåren. Menneskeverd som humanistisk grunnverdi. november 28, 2018 *Rangering kan også finne sted ut fra kjønn, livssyn, språk, kulturell bakgrunn osv.. Det er selvsagt ekstra belastende å utsettes for kombinasjoner av disse forholdene som menneskeverdet rangeres etter

Et udogmatisk livssyn - Humanis

EIt livssyn som har medmenneske og livet isentrum på eit rasjonelt grunnlag. En religion rommer i tillegg til tro også et livssyn, mens et livssyn ikke behøver å være religiøst. Et religiøst livssyn kan også være humanistisk. HEF er i dag den dominerende organisasjon for mennesker med et ikke-religiøst humanistisk livssyn i Norge - Myndighetene sikrer likebehandling av innbyggere med ulike religioner og livssyn. Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Humanistisk konfirmasjon Start lørdag 5. mai 2018 11:00 Slutt 5. mai 2018 15:00 Kategori Annet / DiverseArrangør Humanetisk forbund Kommune Sortland Sted Møysalen, Kulturfabrikken Les me Humanistisk Samfund. 4,3 k liker dette. Forening baseret på humanistiske værdier. Sager: humanistiske ceremonier, sekularisering af stat og ligestilling mellem tros- og livssynssamfund Laget koordinerer arbeidet med Humanistisk navnefest og Humanistisk konfirmasjon, som er lokallagenes hovedaktiviteter. Fylkeslaget tilbyr også Humanistisk vigsel og Humanistisk gravferd samt en rekke kurs og seminarer for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Dato oppdatert 2017-12-1

Humanisme Humanistisk Ungdo

Kapittel 17 - Humanisme som livssyn Humanisme- Mennesket i sentrum Humanismens røtter Sokrates og den greske filosofien Renessansehumanismen Sekulær humanisme Humanisme i vår tid Kristen humanisme Den kjempende humanisme- mot totalitær ensretting Emmanuel Lèvinas - den andre humanisme Livssynshumanisme i Norge Human-Etisk forbun Religion, filosofi og livssyn ; Humanistisk reklamekampanje på London-busser. Humanistisk konfirmasjonen består av et kurs og en avsluttende seremoni, innholdet er livssyn og etikk, der vi forsøker å gi ungdom hjelp til etisk refleksjon og bevisste valg. Lillelien har rett i at kirkelig konfirmasjon har blitt endret fra bekreftelse av dåpsløftet til forbønnshandling Debatten på Ungdommens Landsmøte (UL) 5. august 2011 handlet om menneskesyn, med utgangspunkt i to ulike livssyn, som ble representert av to personer. Lars Gule er både filosof og forfatter, og er ansatt ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Han representerer et sekulærhumanistisk livssyn

Fest og høytid - Lærer: Livssynshumanismen - FN-dage

Etiske verdier kan oppleves som like eksistensielt betydningsfulle, som det en gudstro eller en humanistisk overbevisning har for dem som har det. Det er ett argument for at veganisme bør anerkjennes som livssyn. LES MER: Her er forklaringen: «Derfor er veganisme et livssyn Humanistisk pædagogik lægger vægt på udvikling af det hele menneske frem for specifikke færdigheder og indskriver sig derfor som en central tradition i den del af pædagogisk tænkning, som har dannelse snarere end uddannelse som sit fokus. I forlængelse heraf betragtes forholdet mellem læreren og den lærende som et subjekt-subjektforhold Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon. Det vokste frem som et definert livssyn med egne organisasjoner i ulike land i det 20. århundre , særlig i andre halvdel av århundret

Religion, filosofi og livssyn ; Konfirmasjon - Kristelig eller humanistisk? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Konfirmasjon - Kristelig eller humanistisk? Av. En humanistisk kunst må på en eller annen måte fremme humanistiske verdier. Hva dette innebærer i praksis, er et spørsmål arbeidsprogrammet tvinger oss til å problematisere i tiden som kommer. Det som imidlertid er sikkert, er at vi trenger et bredere perspektiv enn mange humanister har i dag Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig og verdig seremoni som avslutning på dette. Både kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag. Kurset berører ulike etiske problemstillinger, med spesielt fokus på ungdoms vilkår Humanismen framhever enkeltmenneskets frihet, muligheter og rettigheter. At noen er humantiser, kan bety tre forskjellige ting: De arbeider med humanistiske fag, de har engasjert seg i arbeidet for menneskers frihet og rettigheter, eller de har et humanistisk livssyn Human-Etisk Forbund Fosen Lokallag. 278 likes · 13 talking about this. Humanisme er et ikke-religiøst livssyn, som setter mennesket i sentrum. Humanismen har ingen eviggyldige sannheter, men ser på..

 • Ladies circle intron.
 • Hvor lenge varer vinterdekk.
 • Pokémon ultra sun and ultra moon review.
 • Trigonometric identities table.
 • Co2 tyngre enn luft.
 • Umettet fett hvorfor.
 • Flertallsvalg i enmannskretser.
 • Avis ks cycling.
 • Meteor shower.
 • Cryptopia reddit.
 • Hullmønster oppskrift.
 • Wohnung kaufen karlsruhe waldstadt.
 • Partition piano patrick bruel j'te l'dis quand même.
 • Wikipedia len.
 • Fisher price toalett.
 • Hvor mye mindre strøm bruker et a kjøleskap enn et b kjøleskap?.
 • Tete de moine aussprache.
 • Gullsnutten direkte.
 • Verkaufsoffener sonntag balingen 2017.
 • Nettstudier høgskolen i volda.
 • Schipperke størrelse.
 • Anarki københavn.
 • Fremkalle bilder selv.
 • Fences download.
 • Lyn fk.
 • Arabisch schrift.
 • Joe and the juice menu sverige.
 • Elfa skittentøyskurv.
 • Oslo havn filipstad.
 • Hellstrøm iskremfabrikken.
 • Beste svenske øl.
 • Salaby spill.
 • Annette haga emil løvstad.
 • Pole dance hanau.
 • Posten tracking norge.
 • Olivia tjuvholmen booking.
 • Hege anette tangerudbakken.
 • Triumph til salgs.
 • Prominente ungeschminkt bilder.
 • Akkomodasjon sml.
 • Fresh prince of bel air theme song.