Home

Hva skjer i norge under isavsmeltingen etter siste istid

Flere brefremstøt under isavsmeltingen. I løpet av og umiddelbart etter slutten av siste istid for omtrent 11.000 år siden, var det flere hurtige og markerte klimavariasjoner som førte til betydelige brefremstøt i Norge Den siste istiden startet for alvor 35 000 år tilbake. På bildet ser du hvordan isen dekket Nord-Europa for 23 000 år siden, da utbredelsen var aller størst. Gjennomsnittstemperaturen var da rundt 10 grader kaldere enn i dag og havet sto 120 meter lavere. Bildet er fra det interaktive kartet der du selv kan følge utviklingen under istiden Spor etter istiden Merkene i landskapet etter istiden er tydelige når man vet hva man skal se etter. Det er utrolig å tenke på at det bare er litt over 100 år siden man oppdaget at det hadde vært istid i det hele tatt! Nå vet vi at den siste istiden startet med en klimaforverring for ca 100 000 år siden, og. Varte i hundre tusen år: Den siste istiden startet for rundt 110 000 år siden og sluttet for rundt 10 000 år siden. I Norge omfattet istiden flere mildere perioder da breene trakk seg langt tilbake.. Størst utbredelse hadde isen for 21 000-17 000 år siden, da store deler av Skandinavia var dekket av en opptil 3000 meter tykk innlandsis.. For 8500 år siden var hele isdekket smeltet ned.

Store brevariasjoner etter istiden - bjerknes

 1. Fjellsidene i Norge er imidlertid ofte dekket av morenemateriale som ble avsatt av breene under siste istid. Dette materialet består av en usortert blanding av alle kornstørrelser, helt fra små leirpartikler og opp til store steinblokker. Også forvitringsmateriale dannet etter isavsmeltingen er vanlig i norske fjellsider
 2. hypotese at folk bosatte seg på disse terrassene i Indre Finnmark så langt som 9000 år tilbake, forteller Hood
 3. LES OGSÅ: Landskapet i Midt-Norge etter siste istid. En storstilt rekonstruksjon av erosjon og avsetning i forbindelse med siste istid må delvis basere seg på modellering. Modellen vi har brukt i forbindelse med iserosjon er illustrert i Figur 2A-C (under). Figur 2. Illustrasjon av is-erosjon

Slik forandret istiden landet - Forskning

Spor etter istiden - Naturhistorisk museu

Når jordens overflate fryser kaller vi det istid. Dette skjer når jordas bane rundt sola er lenger borte enn den er i dag. Det tar mange tusen år for jorda å fryse til istid eller å tine opp. Den lille istiden er betegnelsen på en periode i Europa og Nord-Amerika som var preget av kjøligere og mer ekstremt klima i forhold til den forutgående varme perioden i middelalderen.Den regnes vanligvis for å ha strukket seg fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet.Periodiseringen varierer, og for Nord-Europa regnes en rekke år preget av ekstremvær fra 1316 og framover som. HVA SKJER I EN MINI ISTID Det betyr kaldere vær og mere snø i mange land. Andre får mer regn, flom, tørke. jordskjelv, vulkanutbrudd, tornadoer osv. Det har allerede begynt. I USA herjer tornadoene og setter nye rekorder. Det de fleste ikke vet er at de oppstår pga kaldere luft høyer

Skandinavia var det området i Europa der isen lå lengst under siste istid. Først for omtrent 12500 år siden ble norskekysten isfri. 1000 år seinere kom de første menneskene til det vi i dag. Ras under havet som setter store vannmasser i bevegelse. Et slikt ras, Storegga-raset, skjedde i Norskehavet for 8200 år siden. Resultatet var en gigantisk tsunami som skyllet mer enn ti meter opp norskekysten. I siste århundre var det tre rashendelser i Norge som utløste tsunamier som tok til sammen 175 liv (se fakta). Les også

En rekonstruksjon av isbevegelser under siste istid i Samnanger og Kvam, Hordaland, Vest-Norge M. HAMBORG & J. MANGERUD Hamborg, M. & Mangerud, J. 1981: A reconstruction of ice movement direc tions during the Late Weichselian in Samnanger and Kvam, Hordaland, Western Norway. Norges geol. Unders. 369, 77-98 Hva skjer med havnivået etter 2100? i perioden før siste istid var jordas gjennomsnittstemperatur omtrent som i dag mens havnivået var seks til ni meter høyere Dette betyr at et miljø under en varm framtidig periode ikke nødvendigvis vil være det samme som under tidligere varme perioder Den går helt tilbake til begynnelsen av varmetiden som fulgte siste istid. Datering av den eldste bosetningen i Norge. Enkelte strandlinjedateringer har antydet at menneskene kom til Norge allerede i slutten av istiden. Men strandlinjekurver kan være unøyaktige. Landhevningen er meget sterk rett etter istiden Forskere mener det blir mini-istid i 2030. Stupende temperaturer kan føre til at jordkloden havner i en mini-istid om et drøyt tiår, mener britiske vitenskapsfolk Like etter den siste istiden var det mye varmere i dag, all is smelter bort, og for ca. 8500 år siden var landet helt isfritt. Under siste istid lå et isskille på jotunheimen, Hva skjer på det nordiske - og det europeiske.

Siste istid varte i ca. 100 000 år og varte frem til ca. 10 000 år siden. Store deler av Norge var dekket av en tykk iskappe, og mesteparten av det livet vi finner her i dag overlevde neppe denne perioden. Det viser seg allikevel at noen områder var helt isfrie. Kanskje har reinen vært her hele tid I Sørøst-Norge kalles avsetningen for Raet. En av attraksjonene på Mølen er det enestående gravfeltet. Alle røysene, små og store, ligger der hemmelighetsfulle og mystiske, fordi det gjenstår mange gåter å løse for at vi skal kunne se det fulle bildet av hvorfor de ble bygget og hva de inneholder Dypere ned er temperaturen høyere. Under de brå klimaendringene i istiden brøt dette stabile skillet sammen, og hele havet mellom Norge og Grønland som hadde vært dekket av is, ble plutselig varmt. - Vi vet ikke om det samme skjer nå i Polhavet, men likhetstrekkene er mange. Hvis det skjer, vil all havisen forsvinne meget raskt Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). I det forrige innlegget var fokuset på hva som skjer med temperaturen i gjennomsnitt på jordoverflaten etter hvert som det blir mer og mer CO2 i atmosfæren. Dette innlegget handler om konsekvensene av temperaturøkningen for oss.. Vi er helt avhengige av et stabilt klima for så viktige ting som matproduksjon og tilgang på rent vann

Den foreløpig siste istiden sluttet for cirka 11 500 år siden etter å ha vart i over 100 000 år. Weichsel, som den kalles, hadde sin største utstrekning for 22 000 år siden. Da dekket isen hele Norden - så nær som et hjørne av Danmark - Nord-Russland samt Grønland og store deler av Nord-Amerika En annen fordel for Norge er at landet faktisk stiger. Under den siste istiden presset isen jordskorpen flere hundre meter ned. Da isen smeltet, begynte landet å stige, og denne prosessen pågår fremdeles. Lenge har landet hevet seg mer enn havet har steget, men dette er nå i ferd med å snu Tilbake til istiden. For å finne svar på fjellenes linjer må vi «bare» drøyt ti tusen år tilbake i tid. Mens selve grunnfjellet ble dannet for hundretalls millioner år siden, ble detaljene i land- skapet vi kjenner i dag, meislet ut under og etter den siste istiden. Istiden var over for 12 000 år siden Den gråblå massen er dannet under og etter siste istid. I et geologisk perspektiv er derfor avsetningene svært unge. De spesielle grunnforholdene med kvikkleire oppstår i visse soner innenfor de områdene der det etter istiden ble avsatt leire på havbunnen i et salt miljø (marin leire) Norsk Maritimt Museum ønsker fortløpende å formidle kunnskap fra prosjektet «The Last Ice Age» gjennom hele prosjektperioden. Derfor holde prosjektmedarbeiderne gjerne foredrag om temaer derfra. Og her på museets nettsider legger vi både ut egne nettartikler og lenker til artikler som prosjektdeltagerne har publisert andre steder

Se hvordan isen sluker Norge - Y

Etter mer enn 100 år med arkeologisk forskning er vi i dag rimelig sikre på at de som først kom til Norge etter den siste istiden, kom via Sverige. Antakelig kom de i båt og fulgte kysten nordover. Havet sto mye høyere enn i dag. Svinesund lå på havets bunn og Oslo lå fortsatt under en isbre. Ny teknikk fra Russlan Etter at elevene har sortert ut fra sin intuitive observasjon, leire, torv og jord som ligger oppå fast fjell. Løsmassene i Norge har som oftest blitt dannet under og etter siste istid. plukking. Prosessen som skjer når stein løsner fra underlaget under isbreen og fraktes videre av isen. skuring. Når isen beveger seg vil løsmateriale. Men studier gjort av hvordan siste istid sluttet tyder på at rundt 90 prosent av oppvarmingen skjedde etter at CO2-konsentrasjonen hadde økt som følge av den innledende oppvarmingen. Altså: jordas bane er bryteren som starter prosessen med oppvarming, mens CO2 (og andre drivhusgasser) er forsterkeren som gir endret klima på hele jorda Den siste istiden som dekket hele Skandinavia med en tjukk isskorpe (lik den som dekker Grønland) var det naturligvis ubeboelig her. Det er meget sannsynlig at en slik istid vil komme tilbake, men ingen vet når. I Norge er det virkelig grunn til å bekymre oss for et slik fremtids-scenario, mer enn det motsatte, altså for en oppvarming Under selve istiden er det store temperatursvingninger, slik at f.eks. isen over Norge i perioder (for 100 000, 80 000 og 35 000 år siden) var smeltet nesten helt bort, for så raskt å komme tilbake igjen. Den siste store nedisningen sluttet for omtrent 10 000 år siden. Mellom istidene har de isfrie periodene også sett variasjoner i klimaet

Start studying KAP 3 OG 4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Marin grense: hvor høyt havet maksimalt sto i landet vårt under siste istid - dette er gjerne mellom 120 til 200 meter over havnivå i dag. I disse områdene ble det avsatt marin leire - når saltene vaskes ut av disse leirene destabliseres leira og vi får kvikkleire. Vi har relativt ofte kvikkleireskred i Norge - For eksempel Rissa 197

Under overskriften «Største naturinngrep på Jæren siden istiden» skriver Naturvernforbundet følgende: «Søknaden fra Jæren Energi AS om å bygge inntil 40 vindmøller på Høg-Jæren, må avvises krever Naturvernforbundet i en uttalelse til NVE. Vindmøllene representerer det største enkelte naturinngrepet på Jæren siden istiden Under reisen blir du kjent med verktøykassen til de aller første pionerene som vandret nordover til Norge etter siste istid. Se hvordan teknikken og redskapene forandret seg etterhvert som flinten ble en mangelvare. Morten Kutschera er flintsmed og en av Norges fremste eksperter i eksperimentell arkeologi Under siste istid var Barentshavet dekket av et flere hundre meter tykt isdekke. Isen hadde sin største utbredelse for 18 000-21 000 år siden. Ettersom isen beveget seg framover og trakk seg tilbake, etterlot den mange spennende formasjoner og strukturer på havbunnen Hva skjer med havnivået etter 2100? Oppdatert: i perioden før siste istid var jordas gjennomsnittstemperatur omtrent som i dag mens havnivået var seks til ni meter høyere Dette betyr at et miljø under en varm framtidig periode ikke nødvendigvis vil være det samme som under tidligere varme perioder

Det flotte landskapet på Vestlandet ble dannet under siste istid og har ikke endret seg mye siden de første menneskene slo seg ned i regionen. Dette er selenes og havørnenes rike, og hvalene og fiskene patruljerer de dype fjordene. De høyeste fossefallene finner du rundt Geirangerfjorden, og Sognefjorden er verdens nest lengste fjord Uansett hva vi gjør vil jordens klima forandres og det vil bli varmeperioder og istider. Så en gang langt inn i fremtiden vil sannsynligvis hele Norge og mange andre land igjen være dekket av is

Hva skjer med sola? Sola har oppført seg snodig de siste årene. Etter en relativt kraftig solsyklus rundt år 2002, gikk sola inn i en rolig periode i 2007. Den lille istid, er det mange som spekulerer i om vi igjen vil gå mot kaldere tider - Norge er et av landene i verden der de negative klimaeffektene er minst . FNs klimapanel har lagt frem den nye rapporten sin. Les hva professor Tore Furevik svarte leserne under nettmøtet om. Det har bodd folk på kysten av Norge i flere tusen år. Den spennende historien og den rike kystkulturen opplever du på Kystmuseet i Øygarden.Distanse: 48 km Kjøretid Isbreene ble trolig helt nedsmeltet under en periode med varmere klima for ca 5000-8000 år siden. Da det begynte å bli kaldere igjen, dannet Jostedalsbreen og andre isbreer seg på nytt. I 1990-årene vokste breene langs kysten av Fjord Norge, men pga. lite snø og varme somre, har trenden foreløpig snudd I løpet av de siste 2-3 millioner år har Norge vært dekket av innlandsis en rekke ganger. Klimavariasjoner har ført til at vi har hatt istider og mellomistider. I siste istid hadde innlandsisen sin største utbredelse for 18 000 år siden, og isen var da opp til 3 000 meter tykk over Skandinavia. Isen beveget seg sakte som en tung og seig.

- Derfor: Hva skjedde egentlig i Norge etter siste istid? Innvandringen til Skandinavia (og Finnmark) skjedde grovt sett i tre bølger der ulike folkegrupper, på forskjellig tidspunkt, kom nordover i løpet av vel 10.000 år 15 hours ago, AnonymBruker said: Og så enda en typisk Dagblad-overskrift.... Nei, 71 personer ble ikke smittet i heisen. Det er snakk om 1 som antakelig ble smittet der og som overførte smitten i flere ledd til 70 andre, Det linkes også til en annen artikkel, Advarer mot å fly etter koronasmitte...

Jordskred og flomskred Norges geologiske undersøkels

Ifølge eksperter inntreffer store jordskjelv Norge cirka hvert hundrede år. Nå er det 114 år siden panikken sist bredte seg i Oslo. Skru klokken tilbake til søndag 23. oktober 1904 Kartet viser maksimum utbredelse av innlandsisene i Norge og på kontinentalsokkelen under siste istid. (Etter E. Ottesen m. fl) Kap 15 - s. 496 (kun i 2013-utgaven) Utbredelsen av innlandsisene under maksimum av siste istid for om lag 20 000 år siden. I tilgrensende havområder var det mye drivis, ofte hadde den større utbredelse enn vist her Storhetstida for villsvin i Norge var under varmetida i eldre steinalder. Nytt land steg av hav ved slutten av siste istid for over 12000 år siden. og følge med på hva som skjer i forvaltningen av fylkets kulturminner og spennende kulturarv

Forholdene ble bedre etter 1820, men i 1880-årene kunne iskanten ses fra Varanger i april, og store isflak gikk på grunn utenfor Troms. Men fra 1910 ble det en rask oppvarming som kuliminerte med et isminimum omkring 1940. Kartet viser at iskanten i 1966 var i nærheten av Bjørnøya, et stykke sør for Svalbard Hovedøya Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til navigering Hopp til søk Koordinater : 59°53′42,259″N 10°43′44,738″Ø ( kart ) Hovedøya Hovedøya innerst i Oslofjorden , like sør for Vippetangen og Oslo havn, sett fra lufta.& Hva skjer nå? Blir det jakt neste år? Og hva skjer med dyrene? Reinsdyrjegere var de første menneskene som bosatte seg i Norge like etter istiden. De fulgte reinen nordover. For urmennesket var dyrene mat, I løpet av de siste 30 årene var uttaket i på sitt høyeste i 1998 «Den siste istid» var altså mer seiglivet her til lands enn man kan få inntrykk av i denne litteraturen. Selv om iseksporten i større skala aldri tok seg opp etter første verdenskrig, førte økende innenlandsk konsum og eksport av ferskfisk til økt behov for is i fiskerihavnene til transport av fisk, både sjøveien og med bil og tog, til nære og fjerne markeder. 83 Jf Mekanisk forvitring skjer blant annet ved frostsprengning. Når vann fryser, Under transporten blir sedimentene bearbeidet og formet ved at bitene slås og skures mot hverandre. mens sedimentære avsetninger har dannet landskapsformer som strendene på Jæren og bre-elvavsetningene fra siste istid, som der Gardermoen ligger

Livet etter istiden - Forskning

Hold deg oppdatert om hva som skjer: * påkrevd felt Fornavn Etternavn Epost adresse * Oslo - Seminar om ytringsfrihet Torsdag 19. november kl 10 - 16.Litteraturhuset, Wergelandssalen. Resten er vernet etter naturvernloven eller kulturminneloven og er under statlig kontroll. Dermed får kommunene som planmyndighet en nøkkelrolle - både når vi vil ta vare på landskap utenom områdene staten har vernet, når vi skaper nye landskap som følge av ny utbygging, og når vi ruster opp landskap som er blitt ødelagt av tidligere utnytting Uansett hva du velger gir Øygarden deg en imponerende utsikt over havet. Turøy, Skogsøy og Hellesøy er fine steder å se havet og den storslåtte naturen. En 9.000 år gammel historie. De første menneskene tok i bruk landet etter hvert som isen trakk seg tilbake etter siste istid I forbindelse med isavsmeltingen ble det lagt opp en stor terrasse nederst i vassdraget. I nyere tid har elva erodert i disse avsetningene og lagt opp en stor vifte ved utløpet i Lågen. Lora er også i dag svært masseførende. Grus og stein tas ut i nedre del. Lordalen er viktig for reinsdyrstammen i Reinheimen De under 80 år vil trolig klare seg. Men hva med de som jobber i helsevesenet? Store deler av personalet kan havne i karantene hvis det skjer et stort smitteutbrudd. Dette kan skape en krise i helsevesenet. Det er her problemene ligger. Kanskje Norge havner opp med tilsvarende antall døde som Sverige. Mens Sverige allerede har opplevd dette.

Hva har siste istid gjort med landskapet vårt

Under siste istids maksimum, for «bare» omtrent 20.000 år siden, var hele 30 prosent av jordoverflaten isdekket. I hele kvartærperioden har istider vekslet med mellomistider Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei. De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader Muslimsk flertall hva skjer da? Dagbladet.no har spurt en rekke samfunnsdebattanter om hvordan fremtidens Norge blir hvis vi får et muslimsk flertall. Informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, er ikke optimist med tanke på menneskerettighetenes kår ved et muslimsk flertall

Landhevning - Wikipedi

Norge skjelver Erik Hicks Stipendiat ved Institutt for Geologi, Univ. i Oslo . Norge og Skandinavia hører ikke til de områdene i verden med høyest jordskjelvaktivitet, men kystområdene på Vestlandet og deler av Nordland er likevel blant de mest aktive i Nord-Europa. Flere jordskjelv med størrelser over 5 på Richters skala er kjent gjennom de siste par hundre årene, flere av disse er. Skandinavia og Nord-Europa ligger i et av de geologisk minst aktive områdene på Jorda. Det påvises av og svake jordskjelv i Norskerenna utenfor kysten av Sør-Norge, som følge av at Skandinavia fortsatt hever seg etter at islaget fra siste istid smeltet bort for ca 10.000 år siden Det er fordi det har skjedd veldig mye i landet vårt de siste to millioner årene. Landet har mange ganger blitt dekket av tykk is, som så har smeltet igjen. Mellom 30 og 40 istider har Norge gått igjennom. To millioner år er kort tid i Jordas historie. For planeten vår er 4500 millioner år gammel

Den siste istida - Wikipedi

Det skjer for eksempel under istidene, som jorden har opplevd flere ganger de siste vel 2,6 millioner årene. Under en istid gjør kulden at jordens store ismasser, særlig Grønland og Antarktis, vokser, samtidig med at isbreene vokser fram i Nord-Amerika, Sibir og Skandinavia Etter 60-90 minutter ber du elevene ta frem notatene fra da demonstrasjonen leire, torv og jord som ligger oppå fast fjell. Løsmassene i Norge har som oftest blitt dannet under og etter siste istid. plukking. Prosessen som skjer når stein løsner fra underlaget under isbreen og fraktes videre av isen. skuring. Når isen beveger seg vil. havnivåfall etter siste istid. Norge fra slutten av sist istid. Under isavsmeltingen stakk isfrie kystfjell opp fra innlandsisen. Når innlandsisen ble tynnere fikk brefronten et mer uregelmessig forløp, og i hovedisen utviklet det seg lange bretunger i daler og fjorder beskrive at det skjer en gradvis forandring av sammensetningen av arter i et samfunn etter en stor eller liten forstyrrelse. Man skiller mellom primær suksesjon som er koloniseringen av et område uten eksisterende vegetasjon, f.eks etter en isbre. Et eksempel er Innsjøene i Norge, som i hovedsak ble dannet etter siste istid (ca.10.000 år.

Slik forandret istiden landet ABC Nyhete

I mange ti-år har vann- og avløpstjenestene i Norge blitt omtalt som «de hemmelige tjenestene». Dette har endret seg de siste årene, men fortsatt er det behov for mye folkeopplysning. Bransjen er også beskyldt for å være konservativ. Etter over 40 år i bransjen må jeg (midt i bildet over) innrømme at det fortsatt er sant I filmen kan du se hva som skjer når havnivået synker 120 meter. Broer av gammelt land under vann. I den siste istiden gikk det an å vandre fra Asia til Amerika. er det nesten ikke noe mer hav igjen utenfor Norge Her nord er myrene bygget opp etter siste istid, og vokser fortsatt. På lang sikt er de derfor regnet som det man kaller karbonsluk, som stadig binder opp mer karbon fra atmosfæren. I klimasammenheng defineres arealet som myr dersom det organiske sjiktet er minimum 30 centimeter. Hva skjer når man dyrker opp myr

Hvor tykk var isen under siste istid? - Geoforskning

Etter siste istid vandret asken inn til Norge fra sørøst Europa langs en østlig innvandringsvei over Sverige. Dette vet vi basert på DNA-analyser. På veien nordover gikk en del av den opprinnelige diversiteten tapt og asken i Norge ble genetisk sett litt forskjellig fra asken lenger sør i Europa klimaet i Norge under disse århundrene så kan man se til lange tidsserier som kan fortelle oss noe om for eksempel temperaturvariasjonene i Norge i denne periode. En slik temperaturserie er fra Sentral-England, og går helt tilbake til midten av 1600-tallet (Parker et al. 1992). I tillegg til slike lange serie Hva var tema for din avhandling? Doktorgradsarbeidet, som jeg forsvarte våren 1990, gikk hovedsakelig ut på å rekonstruere isavsmeltingen i indre Nordfjord mot slutten av siste istid og hvordan Jostedalsbreen hadde variert i størrelse etter siste istid. Og så ble det post doc og du siktet mot en vitenskapelig karriere Sist sola gikk inn i et minimum, for rundt 400 år siden, opplevde vi Den lille istid. «Den lille istid» gav uår i Norge. Vinterstormene raste, breene vokste, store hav og elver frøs til is. Avlingene slo feil og folk sultet. Under Den lille istid var det tøffe værforhold mange steder på kloden, men kanskje særlig her nord i Europa 3.2. innvandringsveier etter istid for fisk i norge s. 27 3.3. menneskepÅvirket spredning; arter med ny intensiv spredning s. 29 4. hva skjer i norske Økosystemer? - fiskespredning pÅ ulike nivÅer og med ulike mÅl og formÅl s. 34 5. ulike typer Økosystemdegraderinger i norge so

istid - Store norske leksiko

Den massive dalen som ble gravd ut av isbreene under den siste istiden ble forvandlet til et grønt landskap da ismassene trakk seg tilbake, yrende av liv. Folk bosatte seg i fjelldaler og ved fjordens bredder, hvor jorda var frodig og dyrelivet perfekt for jakt De er her allerede, de skjer nå. Økende konsentrasjon av CO2 og stigende temperatur er langt fra hele bildet, vil utvikle seg. Derfor er det umulig å si om det er mulig å stabilisere forholdene under Antropocen. Det kommer an på oss skyldes at det tar lang tid for kulden å nå nedover i dypet etter siste istid Det skjer 10-20 merkbare jordskjelv i Norge hvert år. Jordskjelv i Norge skjer som følge av tilløp til oppsprekkinger på kontinentalsokkelen og ettervirkninger som landheving etter siste istid. Oslo, Sogn og Fjordane, Hordaland, Nordland og Svalbard er de mest utsatte områdene

Vitenskap, Klimaendringer Havnivå og issmelting: Slik

Når var innlandsisen på sitt største under siste istid? l For ca 20.000 år siden . 3. Når og hvordan ble Raet dannet? l Når innlandsisen rykket fram, ble det dannet en stor endemorene som vi i dag kan følge kysten rundt. l Den ble dannet for ca 11.000 år siden . 4. Hva er et brefrontdelta? Hvordan er det dannet Etter en bratt og kanskje strevsom tur til topps, men i Norge skjer dette vanligvis bare i bratte skråninger, for eksempel i gamle Jutulhogget ble dannet som følge av en katastrofetapping av den såkalte Nedre Glåmsjø mot slutten av siste istid. Vannmengdene som flommet under isen sørover Rendalen er beregnet til 170 000. Jeg anbefaler alle å se den glimrende dokumentarfilmen på NRK som tar for seg Danmark under og etter siste istid frem til i dag. Her er det mye kunnskap som klimadebatten ta lærdom av. Hans Martin Seip stiller noen spørsmål i sitt innlegg som han ikke har fått svar på. Jeg har 10 spørsmål som jeg håper jeg får svar på Skårhåmmårdalen er en canyon som ble dannet under siste istid for ca. 10000 år siden. Området ligger 3 km vest for Bergstaden og nås fint med sykkel eller bil. I bunnen av canyonen ligger det en idyllisk sjø. Langs innsjøen går det fin sti inn til Lysthuset Ubalanse etter den lille istid. Under den lille istiden, fra rundt 1350 til 1850, rykket breene på den nordlige halvkule frem. I Norge toppet det seg midt på 1700-tallet, sannsynligvis på grunn av kjølige somre og milde vintre med mye snø. Med overskudd av is var breene ute av balanse da den lille istiden gikk mot slutten

Siste istid Grind - Ei reise gjennom natur og kultur i

Åpent landskap stakk opp av isen rundt Snøhetta og Dovrefjell under siste istid. Isen dekket ikke hele Sør-Norge som en osteklokke. 1 min Publisert: 28.08.20 — 19.40 Oppdatert: 2 måneder side Hva skjer med permafrosten? Permafrost er områder i grunnen under oss der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader Celsius. Det øverste jordlaget over permafrosten, det såkalte aktive laget, tiner og fryser igjen hvert år, mens lenger nede er det permanent frost, altså frost gjennom hele året ; Permafrosten. I virkeligheten er alle planter sulteforet etter siste istid. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen, som også er nødvendig for levende dyr, slik som oss mennesker. Jeg tror de fleste klimaalarmister vet hva CO2 står for, men hvis man går inn for CO2 som livets gass, ville hele klimahysteriet falle fra hverandre Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer

FosenHallen i Bjugn kommune åpnet i 2007, som den andre innendørs skøytehallen for lengdeløp i Norge (etter Vikingeskipet på Hamar). Se: www.fosenhallen.no Hallen ble bygd av lokale entreprenører på Fosen, med god hjelp av utallige frivillige som i byggeperioden la ned mellom 15.000 - 20.000 timer med dugnadsarbeid — Han har vært en nøkkelperson i alle viktige avgjørelser. Det som skjedde på 80-tallet skal han ikke få skylda for. Men som økonom var han en del av det samme miljøet der tanken var at det var best for Norge å ta opp oljen så fort som mulig og få pengene inn i et fond , sier oljeforsker og forfatteren av boken Til siste dråpe Helge Ryggvik til Dagbladet 10.august 2009 Frøylandsvatnet i Klepp og Time og Stokkelandsvatn i Sandnes rommer sjeldne istidskreps-arter som ellers bare finnes på Østlandet. Nå er det gjort et nytt funn Jutulhogget ble utformet under siste istid, for om lag 10 000 år siden. Isen demmet opp for en stor bresjø som fant sitt utløp over Barkaldkjølen og gravde ut dette enorme juvet. Jutulhogget er en av de største juvene i Nord- Europa; ca 2,5 km lang, 150 til 500 meter bredt og 240 meter på det djupeste Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei.De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader Hva skjer med resten av Mannen har rast flere ganger siden siste istid sluttet for omtrent 10000 år Vår mest leste sak det siste døgnet: Blir hyllet etter onani-scene på riksdekkende.

 • Gif bilder humor.
 • Daim cookies idas fristelser.
 • Villsvinjakt skåne.
 • Rimelige tannleger i fredrikstad.
 • Suzuki df 90 lean burn.
 • Samsung galaxy tab 5.
 • Joni mitchell river.
 • Yr teneriffa.
 • Alkoholiker alkoholfri øl.
 • Tagesschau dehttps www google de /? gws_rd ssl.
 • Sumer ausserirdische.
 • Mi princesa david bisbal letra y video.
 • Hvem er faktisk no.
 • Mc till salu sverige.
 • Jordal barnehage.
 • Navneord i flertal.
 • Arbeitsamt rosenheim.
 • Cd plater på nett.
 • Types of bipolar.
 • Carl von linne klassifisering.
 • Semulepudding oppskrift.
 • Subergs veranstaltungsservice.
 • Wetter.de lüdenscheid.
 • Jorge zermeño infante.
 • Studere medisin i japan.
 • Χριστιανικες ευχες για γιορτη.
 • Provisoriskt pass landvetter.
 • Herpes inkubationszeit baby.
 • Mc till salu sverige.
 • Eksekutive funksjonsvansker.
 • Paradise hotel norge 2014.
 • Weberei gütersloh ü40.
 • Bff test zu zweit.
 • Caesium brechungsindex.
 • Tinkas juleeventyr.
 • Samsung j7 elkjøp.
 • Ww dr dk mad.
 • Joni mitchell river.
 • Bordfeste pc skjerm.
 • Geburt in der wildnis.
 • Lippen brennen rot geschwollen.