Home

Lydopptak nsd

Samtykke Personverntjenester NSD - Norsk senter for

Loven sier ikke hvordan det skal gjøres, men det kan f.eks. avgis via signatur, muntlig på lydopptak, avhaking på skjema eller via epost. PS! Selv om du skal kunne dokumentere samtykke er det viktig at du ikke samler inne flere opplysninger enn det som er nødvendig for din forskning Lydopptak av samtaler innebærer registering og lagring av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater. Her finner du en veiledning i regelverket Dersom langtidslagring av lydopptak er ønskelig med tanke på oppfølgingsstudier (forskningsformål), skal det søkes godkjenning av NSD og REK. Dersom lydopptak skal brukes til andre formål etter prosjektslutt, som for eksempel i undervisning, må det vurderes om nytt formål er forenelig med opprinnelig formål, hva som skal være rettslig. Lydopptak som gjøres for å dokumentere at en avtale er inngått må skje på basis av samtykke - man må spørre om tillatelse til å gjøre opptak. Lydopptak må også svare til et reelt behov for å dokumentere avtaleinngåelsen. At det kan være hensiktsmessig eller ønskelig å ha lydopptak er ikke tilstrekkelig

Lydopptak av samtaler Datatilsyne

 1. dre institusjonen din ber deg om noe annet. Du må kunne dokumentere at deltakerne dine har samtykket for eksempel ved å vise til en signatur/lydopptak. Personer som deltar i forskningen din har fått flere og tydeligere rettigheter
 2. Lydopptak og særlig skjult lydopptak er egnet til skape frykt eller uro. Utbredt bruk av lydopptak kan føre til at personer modererer egne utsagn eller adferd ut fra bekymring over at de blir overvåket eller tatt opptak av. Dette kalles nedkjølingseffekten. Les mer om nedkjøling her: Personvern - tilstand og trender 201
 3. 20. juli 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Hvordan har dette påvirket norsk forskning, og hvordan skal forskerne forholde seg til NSD etter lovendringen? Mer >> Thu Sep 05 14:31:00 CEST 201
 4. istrasjon og ledelse om personvern, datahåndtering og arkivering av data. NSD digitaliserer I NORDi-prosjektet utvikler vi verktøy som gjør det enklere å dele forskningsdata

Behandling av lydfiler i forskning FoU-håndbok - Tilsat

Lokala nyheter från Norrbotten. NSD är en del av Norr Media AB och mediekoncernen NTM. Läs mer om Norr Media NSD har utarbeidet en mal for informasjonsskriv og samtykkeerklæring som du kan bruke for ditt prosjekt. Lydopptak og bruk av nettskjema Diktafon. Høsten 2020: det er meldt om flere utfordringer med opptak av intervju i Nettskjema-Diktafon. Se egen side om lydopptak høsten 2020 Cool Record Edit Pro er en program lydopptak gratis m Ake høy kvalitet lydopptak fra en hvilken som helst ekstern kilde. Cool Record Edit Pro kan spille inn noen lyd som går gjennom en linje av lydkortet. eksempel kan du ta opp lyd som spilles av et eksternt program (inkludert avspilling av Internett-sendinger og Internett-telefoni samtaler), lyd fra en mikrofon, en ekstern LP, kassett, CD. NSD er utpekt av Universitets og høgskolerådet til å være personvernombud for alle universitet og høgskoler i Norge. Det innebærer at NSD på den ene siden skal veilede studenter og forskere ved gjennomføring av forskningsprosjekter slik at de utføres i tråd med personopplysningsloven og helseregisterloven m.fl., og på de

Informasjon om og til personvernombud. Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Dersom de ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil de ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette Hvis det skal gjøres opptak av intervjuer til forskningsformål forutsetter dette at man har NSD/REK godkjenning eller tilsvarende. Se retningslinjer for personvern . For prosjekter som skal samle inn og lagre/behandle personsensitive lydopptak i forbindelse med forskning, gjelder egne retningslinjer for sikker lagring i Tjenester for Sensitive data Lydopptakere | Vi tilbyr en rekke lydopptakere fra ledende merker som bl.a. Boss, Korg, Fostex og Zoom. Handle på nett i dag og spar penger hos Gear4music

Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene. Denne veilederen er en utredning av personvernprinsippene slik de er be Hemmelig lydopptak av samtaler er fullt lovlig Men klar grense når opptak blir overvåkning. - Verkstedet i Asker i sin fulle rett. HVERDAGSTEKNOLOGI: Utviklingen av smarttelefoner har ført til. Behandling av personopplysninger kan ikke starte før NSD har gitt tilbakemelding om sin vurdering. Generelt anbefales at prosjektopplysninger sendes inn/meldes inn til NSD og REK så fort som mulig, dvs. parallelt. NSD vil vurdere fra sak til sak om de vurderer ferdig prosjektet, eller om de vil avvente REK sin vurdering av prosjektet Transkribering av lydopptak • Etterarbeidet tar vanligvis 2-4 ganger lengre tid enn selve intervjuet . Analyser av svarene •Redusere informasjonsmengden - få frem den mest interessante/relevante informasjonen •Ingen standardoprift for dette, men noen alternativer: 1

 1. Personopplysningsloven. Kapittel 1. Personvernforordningen (§1) § 1. Gjennomføring av personvernforordningen . Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde (§§ 2 - 4
 2. Denne artikkelen handler om lydopptak. For å lese om fonogram i betydningen «skrifttegn for språklyd» (i motsetning til ideogram), se bokstav.. Fonogram er et samlebegrep for lydopptak, særlig på lydbærende medier der lyden er spilt inn, lagret og kan avspilles mekanisk, men også på elektroniske og digitale medier. Begrepet er ikke mye brukt utenfor platebransjen
 3. Sammenlign priser på Lydopptakere & diktafoner. Finn tilbud på 118 produkter fra Zoom, Olympus, Sony og mye mer

Ny personopplysningslov Personverntjenester NSD

 1. Lydopptak kan være svært personidentifiserende og dess mer sensitiv informasjon som behandles, dess høyere bør sikkerhetstiltakene være. Reduksjon av antall personidentifiserende faktorer i lydopptak Norsk senter for forskningsdata (NSD) anbefaler i flere prosjekter å instruere de intervjuede ti
 2. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n ; Veiledning til meldeskjema Personverntjenester NSD . istrasjon og ledelse om personvern, datahåndtering og arkivering av data. NSD digitaliserer I NORDi-prosjektet utvikler vi verktøy som gjør det enklere å dele forskningsdata ; dre tiltak fra søknadsplikt
 3. Sv: Lydopptak på PC? Ellers er det en egen lydopptaks-funksjon i It's Learning som kan være like grei å bruke. Lag en oppgave, og når elevene går inn for å levere oppgaven finner de funksjonen i menylinja over feltet der de kan skrive kommentarer, under Sett inn - Nytt lydopptak
 4. Prosjektet skal meldes til NSD selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med personopplysningene. Bruk av bilde- og lydopptak av personer medfører også behandling av personopplysninger hvis
 5. OsloMet - storbyuniversitetet - Før du som prosjektleder setter i gang med et forskningsprosjekt må du vite om data skal være anonyme eller bare avidentifiseres og hvilke eksterne instanser som skal godkjenne bruk av ulike typer personopplysninger
 6. presentasjoner for NSD Navnet Ditt Evt tittel/seksjon Anonyme opplysninger Opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamaterial, hverken direkte, indirekte gjennom kombinasjoner av bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koblingsnøkkel. •Intervju uten lydopptak og identifiserende opplysninger i notater

Personverntjenester NSD - Norsk senter for forskningsdat

 1. - NSD skal ha gitt ei vurdering av prosjektet før behandlinga av personopplysingar, altså lydopptaka, kan byrje. Alle lydopptak av samtalar til forskingsformål er rekna som registrering og lagring av personopplysingar, og skal difor meldast til NSD. - Lydopptaket må ha eit klart definert formål og eit gyldig behandlingsgrunnlag. I dei flest
 2. Ved bruk av lydopptak som metode sendes link til artikkel om lydopptak. Kopier inn i e-posten til prosjektleder/student punkter i vurderingsbrev fra NSD som omhandler sensitive personopplysninger, informasjonssikkerhet, databehandler, prosjektavslutning og anonymisering
 3. Nord universitet har tilgang til apper for sikker håndtering av lydopptak og bilder. (NSD) og Regionale etiske komiteer for helseforskning (REK) anerkjenner Nettskjema som en sikker tjeneste, og er den eneste hvor NSD ikke krever meldeplikt for anonyme undersøkelser
 4. Samtykke fra forskningsdeltakeren skal dokumenteres, for eksempel ved signatur eller samtykke på lydopptak. Brudd på personvernregelverket kan medføre store bøter. Forskning som faller innenfor helseforskningsloven, må få en etisk godkjenning fra REK (regionale etiske komiteer) i tillegg til lovlig grunnlag i personvernforordningen, som kan gjøres av NSD
 5. Retningslinjene tar blant annet for seg meldeplikten til NSD (forhåndsgodkjenning) av private enheter som mobiltelefon, iPad eller nettbrett, til innsamling/opptak av lyd eller bilde. Både video- og lydopptak regnes som personopplysninger, og skal krypteres. Framgangsmåte ved lydopptak/ev. video finner du i pkt. 8.2

NSD - Norsk senter for forskningsdat

Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 19.12.2017 for prosjektet: Vurdering Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert a Ved melding til Norsk senter for forskningsdata (NSD) skal det leveres en bekreftelse (brevmal) fra OsloMet på at bruk av privat PC (under forutsetning av kryptering) er akseptert ved aktuelt institutt ved skriving og analyse av data i det aktuelle master/bachelorprosjektet. Anonymiserte-, anonyme og avidentifiserte data; Lydopptak og videooppta Intervju som metode er vanlig i bachelor-, master- og forskningsprosjekter. Opptak av stemmer regnes alltid som personopplysning og utløser meldeplikt til NSD. Her må du redegjøre for hvordan du skal ta opp og lagre intervjuene på en forsvarlig måte. HiØ har godkjent følgende løsninger for opptak av lyd og video

Den røde reven, Vulpes vulpes, har ifølge studien et ordforråd på helt opp til 20 forskjellige lyder. Revenes språk inkluderer skrik, bjeffing, jodling, knirking, klynking, piping, knurring, fnysing og hosting. - Lydene brukes innenfor familien, både under sosialisering og til å holde kontakt på lang avstand, som for å tilkalle potensielle maker, markere territoriet og i forbindelse. Bruk av bilde- og/eller lydopptak av personar skal difor meldast til NSD. Sjølv om all rapportering frå prosjektet er anonym, kan prosjektet likevel vere meldepliktig dersom det under arbeidet med prosjektet blir behandla personopplysningar

o Intervjuer uten lydopptak og uten bakgrunnsinformasjon som kan identifisere personer. o Eksisterende anonyme data. - Bistå studenter i kontakten med NSD slik at vurderingstiden kan gå raskere. - Ha oversikt over hva som anses som særlige kategorier opplysninger. Slike opplysninger kan bare behandles på Forskningsserveren Prosjektet skal meldes til NSD selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en adskilt liste med personopplysningene. Stemmen i seg selv er en personopplysning. Bruk av bilde- og lydopptak av personer medfører behandling av personopplysninger hvis Hos oss kan du beregne og søke lån, prøve valuta- og lånekalkulator og utføre daglige banktjenester. Ring oss på 915 04800 Nordmenn benkar seg rundt TV-en for å sjå flotte vokalprestasjonar i Stjernekamp. Likevel slår ingen menneskeleg bass eller tenor haustens kraftigaste vokal. Min næraste nabo for tida er ein ungdommeleg tolvtaggar som held det gåande heile natta

Dette gjelder også lydopptak, videoer og bilder. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger lovlig hjemmel for videre oppbevaring Studenten skal selv rapportere til NSD om at sletting/anonymisering er utført ved avslutning av prosjektet. Dette gjelder alle originaler og eventuelle kopier av personopplysningene Mal for samtykkeskjema - hjelpetekst Dette skjema kan nyttast til å hente inn samtykke i ulike undervisningssituasjonar og arrangement i regi av UiO, der samtykke er naudsynt NSD er klare på at alle som har fått godkjent bruk av lydopptak i prosjektene sine, ikke trenger å melde en endring til NSD dersom de går fra intervju «face to face» til telefonintervju. Du kan da gjøre intervjuet på Skype på datamaskinen din, med høyttaler på, og samtidig bruke appen (Nettskjema-løsningen) på mobiltelefonen for å gjøre opptak av samtalen NSD har ledet et nordisk prosjekt som har sammenlignet lovforslagene i Norden, det være seg stemmen på et lydopptak eller bakgrunnsopplysninger som til sammen kan bidra til å identifisere en person. Vil gi en større forståelse - Jeg forstår at det er vanskelig å sette seg inn i dette journal og det skal tas lydopptak fra musikkterapitimene. Pasienten skal motta musikkterapi to ganger i uken i en periode på fire uker. Opplysninger fra journalen er taushetsbelagt og kan bare brukes i masterprosjektet dersom pasienten/pårørende NSD Subject: Kvitterin

meldepliktige og krever godkjenning enten fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) eller fra Regional forskningsetisk komite. (REK) Selvstendige bacheloroppgaver skal utformes slik at de ikke faller inn under kravene som gjelder i helseforskningsloven eller personopplysningsloven, dvs. at d Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 02.12.2017 for prosjektet: Vurdering Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert a

Bruk av privat IKT utstyr (vedlegg til NSD skjema) Ved prosjektslutt, meld fra at behandling av personopplysninger nå er avsluttet. Dvs. sjekk alle opplysningene som er registrert på siden «Varighet» i meldeskjemaet og bekreft at de er korrekte ved å trykke «Bekreft innsending» på siden «Send inn» i meldeskjemae 8. Særlig om bruk av lydopptak/video/bilder i undervisning 8.1 Faglærer eller ansvarlig personer . Hvis det er studenter til stede, skal det være tydelig merket ved inngangen og i rommet at undervisningen blir filmet. Video- og / eller lydopptak av studenter slik at de kan gjenkjennes, krever samtykke fra studenten Alle personopplysninger og lydopptak ved prosjektslutt vil bli slettet. Dine rettigheter Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. Med vennlig hilsen Prosjektansvarli Originaldata fra Universitetet i Tromsø er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon. Bibliografisk henvisning Språkrevitalisering: Holdninger, engasjement og lingvistisk interaksjon, 2011. Data samlet av Universitetet i Tromsø. Første NSD utgave, Bergen 2013. Liste av nøkkelord. Språk Minoritetsspråk Brukere av minoritetssprå

Nyheter - NSD

Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Viss du gjennom denne sjekken får beskjed om at prosjektet ditt må verta meldt åt NSD, gjer du dette via meldeskjema. Slik vurderer NSD prosjekta som vert melde inn. Opp Lydopptak / podcast. I bokmarkedet har elektroniske lydbøker blitt svært populære Man har den på øret mens man trener, på reise og i andre gjøremål. Et lydopptak - en podcast - kan med fordel brukes inn i det digitale læreverket. Det skaper variasjon

Datahåndtering ved ISS - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

§ 2. Saklig virkeområde og forholdet til andre lover. Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register video- og/eller lydopptak ikke lagres digitalt (PC) og transkripsjonene er helt anonyme; Hvilken instans skal behandling av personopplysninger meldes til? Hvis organisasjonen har oppnevnt Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD) som personvernombud, skal meldepliktige prosjekt meldes dit. Det kan gjøres via meldeskjema FEK og NSD arrangerer et felles møte om «Deling av data» i Bergen mandag 14. desember 2015. Høringssvar fra FEK til KD om revisjon av forskningsetikkloven ble oversendt 16. november 2015. FEK mener at dårlig begrepsbruk gir en uklar forskningsetikklov, og høringssvaret inneholder en rekke forslag til endringer og presiseringer

- slette digitale lydopptak. Author: NSD Subject: Kvittering Created Date: 11/18/2017 7:22:20 PM. Det vil seie at alle prosjekt der det vert gjennomført lydopptak må meldast NSD. Lydopptak skal berre gjerast på einingar utan nettilgang (diktafonar). Mobiltelefonar er ikkje lov å nytte. Dokument/filer med personopplysningar skal eine og aleine lagrast på UiA sine passord-beskytta serverar (Office 365 - Teams/OneDrive etc), ev All video inneholder privat informasjon - som krever ekstra beskyttelse, jf GDPR (NSD, 2018) Samtykke. Selv om foreldrene har gitt sitt samtykke, må en også snakke med barna om dette. Og informasjonen må gis til barna på en måte som gjør at de kan forstå hva det innebærer (Danby & Farrell, 2005): Hvorfor vi ønsker at de delta Lydopptak skole Tverrelvdalen skole : Bruk av bilder, lyd og videooppta . Alta kommunes praksis angående bruk av internett, bilder, video og lydopptak i skole og barnehag Vurderingen av hvor grensene går for eksempel for fotografering og lydopptak i skole og barnehage, beror i hovedsak på en avveining mellom ytringsfrihet

program lydopptak gratis last ne

Oppdatert: 2018-01-18. Denne veiledningen utgår. Vi registrerer ikke lenger denne typen informasjon i bibliografiske poster. Innledning. Fra 2007 er Universitets- og høgskolebibliotekene pålagt å registrere vitenskapelige bokpublikasjoner for institusjonens forskere med tanke på eksport av data til Database for statitstikk om høgre utdanning(NSD) sin Importtjeneste og autoritetsregister. Tiltak for å nedkjempe viruset og samtidig få samfunnet til å fungere, gjør at personvernhensyn og de registrertes rettigheter etter personvernlovgivningen i enkelte tilfeller må vike noe. Hvilke hjemler har vi for dette? Hvor går grensene for hva vi kan gjøre? Institusjonene må i flere tilfeller foreta nødvendige vurderinger og veie samfunnsnytten opp mot personvernet Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 10.01.2018 for prosjektet: Vurdering Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert a

OsloMet - storbyuniversitetet - Personopplysninger kan være bilde, video, lydopptak eller tekst. Alle som behandler opplysninger på vegne av OsloMet skal kjenne rutinene og følge dem Originaldata fra Anne Birgitte Fyhn, UiT er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon. Bibliografisk henvisning Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet, 2014. Data samlet av Anne Birgitte Fyhn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT. Første NSD-utgave, Bergen 2018 Originaldata fra Kirsti Strøm Bull, Det juridiske fakultet, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon. Bibliografisk henvisning En studie av samiske barns rettigheter i forhold til barnekonvensjonen, 2011. Data samlet av Kirsti Strøm Bull, Det juridiske fakultet, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2014. Liste av nøkkelor

Ved første kontakt til NSD, etter retningslinjene som gjaldt i 2016, var det utslagsgivende for behovet om å søke tillatelse at jeg skulle gjøre lydopptak av de semistrukturerte intervjuene. Lyden av stemmen er personlige opplysninger i personvernsammenheng Johannessen er tilsett ved Tekstlaboratoriet, som utviklar teknologiske løysingar for tekst og tale til forskarar og studentar. Dei siste fem åra har ho leia prosjektet Language Infrastructure Made Accessible (LIA-prosjektet), som har digitalisert og transkribert hundretusenvis av gamle lydopptak Informasjonen kan foreligge som tekst, bilder, video, lydopptak eller elektroniske spor, (NSD). 2. Ansvar Studenter og deres veiledere skal sikre at forvaltning av forskningsdata er planlagt og dokumentert i begynnelsen av forskningsprosjektet, og at data med personopplysninger behandles i tråd med diss

Personvernombud Datatilsyne

NSD sin mal: o Samtykket skal være informert, frivillig og uttrykkelig. Samtykker som gis på e-post, eller på lydopptak, lagres fortrinnsvis på forskningsserver. Privat enhet kan brukes i noen studentprosjekter (jf. rutine 304P) Title: Rutine for informasjonsskriv og samtykk Inger Lise Teig Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetet i Bergen Postboks 6165 5892 BERGEN Vår dato: 10.08.2016 Vår ref: 49192 / 3 / AGL Deres dato: Deres ref NSD er tilknyttet UiB som rådgiver for personvern i forskning. Navn, fødselsnummer, studentnummer, kandidatnummer, ansattnummer, e-postadresse, genetiske opplysninger, lydopptak, IP-adresse, aktivitetslogger, kallenavn i sosiale media og på internett er eksempler på personopplysninger Gerd Kvale og Bjarne Hansen har hatt stor suksess med sitt fire-dagers behandlingsprogram mot tvangslidelse. De tror det er en generell trend mot kortere behandlingsforløp, og det er på høy tid, mener de

Data på papir eller video-/lydopptak, evt. andre medier, skal lagres på et sted med begrenset adgang. Det er prosjektleders ansvar at data lagres i henhold til kravene. UiO har inngått avtale med Personvernombudet for forskning (NSD) Begrepet personopplysninger er definert i personvernforordningen artikkel 4 nr. 1. Dersom ditt datamateriale kommer til å inneholde personopplysninger, skal du foreta en ROS-analyse og melde prosjektet til NSD og ev. REK. Dersom du i forskningen din ikke behandler personopplysninger i lovens forstand, trenger du ikke gjøre dette Nsd intervjuguide. NSD > Personverntjenester > Redusere vurderingstiden. Last opp nødvendige vedlegg for hvert utvalg, slik som informasjonsskriv, intervjuguide, spørreskjema, variabelliste eller liknende. (Dersom vedlegg ikke er mulig, må det komme klart frem av meldeskjema,. 20. juli 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge De data som håndteres og lagres skal være relevante og nødvendige for forskningsprosjektets formål, slik det er godkjent av REK og andre relevante myndigheter, herunder melding til NSD. Eventuelle endringer i innsamling eller bearbeiding av data skal ikke iverksettes uten endringssøknad med dertil hørende godkjennelse fra samme instans(er) som ga den opprinnelige godkjenningen

Nettskjema-diktafon - Universitetet i Osl

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen. og/eller personers stemme på lydopptak er per definisjon en personopplysning. Bruk av bilde- og lydopptak a Ved intervjuer (lydopptak): Opptak og avspilling foregår på analogt opptaksutstyr. Transkribering kan utføres ved å benytte standard tekstbehandling på pc, og ikke flytte minnebrikke over til pc. Kassettopptaket, minneenhet e.l. slettes på opptaksenheten. Stemmen er i seg selv en personopplysning Ønskjer du å gjennomføre intervjuet via Skype eller Zoom, må du sende endringsmelding til NSD. Nettskjema-diktafonen kan nyttast som opptaksløysing, - både for telefon- og videomøter. Du finn meir informasjon om gjennomføring av forskingsprosjekt under koronautbruddet på NSD sine nettsider Det blir tatt opp lydopptak av hele intervjuet. Du vil anonymiseres slik at ingen skal kunne gjenkjenne deg. Det er MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet er godkjent av NSD. Sorg kan bli lettere å bære jo flere ganger du deler den er manges erfaring

Lydopptakere Gear4musi

NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n. NSD opprettholder et normalt tjenestetilbud, men det kan unntaksvis være lengr Lydopptak slettes, bare transkriberte intervjuer og digitale samtaler, anonymisert, lagres videre. Dine rettigheter. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: På oppdrag fra Høgskolen Innlandet har NSD. NSD leverer i dag personverntjenester til universitetet og universitetet kommer til å inngå en ny samarbeidsavtale med dem. NSD har for tiden 6 til 8 ukers behandlingstid, slik at det er viktig at studentprosjekter blir meldt inn så raskt som mulig bli helt anonymisert, det vil si at lydopptak og koblingsnøkkel vil bli slettet. Dine rettigheter Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17

Personopplysninger Opplysninger som kan knyttes til en person: navn, fødselsnummer bilde, video og lydopptak logg fra bruk av adgangskort informasjon fra en kilde blodprøver googlesøk på person Personopplysninger kan deles i tre grupper: Direkte identifiserbare opplysninger. Kan enkelt knyttes til en bestemt person, som navn, adresse og fødselsnummer VID har utarbeidet en egen rutine for behandling av personopplysninger i forskning. Alle som forsker ved VID skal kjenne til og følge rutinen. Ved å klikke deg inn på knappene nedenfor, kan du lese mer om hovedpunktene i rutinen. Du finner link til hele Målet har vært å utvikle gode samtaleformer som kan bidra til bedre involvering av barna i barnevernets arbeid. Gulbrandsen påpeker at ansatte i barnevernet ønsker å få til samtaler med barn, men det er flere årsaker til at de ikke snakker med barna

NSD. I desse retningslinjene betyr uttrykket NSD: NSD som rådgivar for UiT i saker som gjeld personvern i forskings- og studentprosjekt. NSD skal gi bistand til personvernombodet. Meldeplikt/melding/(intern meldeplikt). I desse retningslinjene betyr uttrykket meldeplikt plikt til å få prosjektet vurdert ved UiT Det vil bli gjort lydopptak av forskningsintervjuene som oppbevares på sikre servere ved Universitetet i Oslo. Hvem du er eller hva du har sagt i intervjuet anonymiseres i forskningsarbeidet, slik at ingen skal kunne gjenkjenne deg eller din families bidrag. Prosjektets datainnsamling er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) Innmelding til NSD. Siden vi intervjuer personer i forbindelse med dette prosjektet må det rapporteres inn til Norges Senter for forskningsdata. Vi anonymiserer intervjuobjektene, men siden vi har brukt lydopptak, som forøvrig ikke blir del av prosjektet, må det registreres. Dette viser seg å være en omfattende proses Amerikanske forskere har analysert over 200 000 timer med video og lydopptak av et barn som lærer seg å snakke

 • Nrw pokal fussball.
 • Portugisisk vannhund gemytt.
 • Klimakssamfunn granskog.
 • Kim daniel sannes singel.
 • Kjøp elektrisk sparkesykkel.
 • Public transport paris tickets.
 • Nasjonalt råd for ernæring.
 • Zenner berlin veranstaltungen.
 • Samojede stinkt.
 • Samsonite s'cure.
 • Å kjede seg.
 • Outlet kragerø.
 • Normannerne.
 • Mercedes e350e.
 • General anzeiger single party magdeburg.
 • Ansatte som ikke fungerer.
 • Kjøpesenter amsterdam.
 • Things to see fort lauderdale.
 • Flammkuchen mit dinkelmehl ohne hefe.
 • Badmintonplatz mieten karlsruhe.
 • Convert images.
 • Vegard ulvang sønn.
 • Solgt som den er bil.
 • The voice 2015 norge.
 • Last minute allgäu am see.
 • Identify font on webpage.
 • House doctor speil 80 klar.
 • Sol ute sol inne noter.
 • Slottet plantegning.
 • Tross det kryssord.
 • Ir termometer jula.
 • Differensieringstrategi.
 • Worldofwarcraft reddit.
 • Brannvindu pris.
 • 50 twh.
 • Knabberfische in meiner nähe.
 • Klauvlidelser storfe.
 • Kjøp elektrisk sparkesykkel.
 • Crash bandicoot ps3 spill.
 • Barnehjem i oslo.
 • Bandeord på russisk.