Home

Språkreformer på 1900 tallet

SPR Å KREFORMER ETTER 1900. 1800-tallet: Landsmålet bøndenes, i hovedsak bygd på vestnorsk. Østnorske dialekter, inkludert østkantnorsk ble sett ned på. DNAs mål: SAMNORSK: 1950-TALLET. Osloskolen fikk bøker på radikalt bokmål. Dette. På 30-tallet hadde Arbeiderpartiet regjeringsmakt i Norge. De hadde et klart mål med språkarbeidet: Gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk. Den samnorske språkreformen som blei vedtatt i 1938, møtte imidlertid sterk motstand, særlig blant riksmålsforkjemperne

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer Bokmålets rettskrivning på 1900-tallet. Språksituasjonen i Norge var hele 1900-tallet igjennom preget av språkregulering og stavingsreformer. Med fem reformer på ett hundreår (og en sjette i emning ved hundreårets slutt) står Norge i en særstilling når det gjelder språkstyring språkreformer På 1900-tallet ble det vedtatt flere, store språkreformer som gradvis formet nynorsk og bokmål til slik de er i dag. Klikk på årstallene for å få vite mer om reformene. 1907 >> 1917>> 1938>> senere reformer >> Skriv ut Luk

SPRÅKREFORMER ETTER 1900 - skolesid

 1. Det to frontane stifta snart kvar sin kamporganisasjon; Noregs Mållag (1906) og Riksmålsforbundet (1907). Midt i denne striden grodde det også fram ein tredje part, tilhengarane for samnorsk. Det var dei som ønskte å reformere begge skriftspråka i retning av ei felles samling. Landsmål og riksmål skulle ein gong i framtida gå opp i ei høgare eining, det vil seie eit samnorsk språk
 2. På 1860-og 70-tallet møtte de kraftig motstand fra de konservative [klargjør] på Stortinget. Dette fikk landsmålstilhengerne til å skifte strategi. De fikk i 1878 vedtatt et forslag om at elevenes talemål skulle være norm ved opplesning og muntlig fremstilling
 3. På 1900-tallet dukket det opp en rekke språkreformer. Den første var 1907-reforma, som i stor grad ga riksmålet norsk form. Både grammatikken og rettskrivingen (ortografien) ble lagt nærmere den dannede tale som Knud Knudsen sto for
 4. Sosiale ordninger 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke Kårordningen kan vi kalle pensjonsordningen landsbygda i Norge 1800-tallet, og for fattige og syke fantes det sosiale ordninger. Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og pleie til gjengjeld
 5. 1900-tallet. 1900-tallet. Var alt egentlig bedre før? Ved å jobbe med historiske kilder får elevene innblikk i hvordan det var å leve i Norge for 100 år siden. Du får også lære om hvordan de nye tekniske hjelpemidlene som kom på 1950-tallet, gradvis endret husmødrenes hverdag til det bedre
 6. Kapittel 12 - Språkhistoria frå 1900 til i dag. 1. Kvifor vinn nynorsken så mange nye brukarar tidleg på 1900-talet. I tillegg kom det fleire språkreformer på denne tida, noko som gjorde at skulane måtte skifte ut skulebøkene. Då vart det enklare å skifte til landsmål. 2

Norsk språkhistorie fra 1900-tallet til i dag 1938-reformen Innhold Språkhistorie Reformer Kilder Svært radikal reform Hunkjønnsendelsen -a i mange tusen ord. Mange tidligere valgfrie former ble tvungne Folk var uenig i reformen, og Riksmålsforbundet planla protest. Avlyst pga På begynnelsen av 1900-tallet hadde Norge to offisielle skriftspråk: Riksmål og landsmål (fra 1929: bokmål og nynorsk).Riksmål lignet fremdeles en god del på dansk, og fornorskningen, som Knud Knudsen hadde startet, måtte videreføres På 1920-tallet var det mannen som var ute og jobbet for å brødfø hele familien, og Christian må regne med å jobbe seks dager i uken. Men å ikke gjøre noe husarbeid blir uvant, innrømmer han

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

 1. På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. At man i Norge skreiv dansk, var derfor et stort pedagogisk problem. Det nasjonale motivet. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle nært knyttet til tanker fra opplysningstida på 1700-tallet
 2. Viktige språkreformer på 1800-tallet. Temaer til muntlig eksamen. 7.Språkhistorie 1900-tallet. Sentrale trekk ved språket første halvdel av 1900-tallet. 1907-reformen - bruddet med det danske skriftspråket. 1917-reformen - første skritt mot samnorsk. 1938-reformen - samnorskreformen
 3. Omkring år 600 viser språket i runeinnskriftene overgang til ei nyare språkform fordi dei gamle stammevokalane byrja å falle bort (synkopetida).Språket på Eggjasteinen, visstnok frå bortimot år 700, har fleire ord utan desse vokalane, som fiskR, stain og partisippforma skorin, i staden for dei urnordiske formene fiskaR, stainaR og skorinaR.Saman med vokalbortfallet trengde ulike slag.

Utviklingen i folkehelse på 1800- og 1900-tallet. Det er ingen skarp grense mellom folkehelse på 1800- og 1900-tallet, men disse periodene har likevel sine særtrekk. Hovedpunkter. Trange kår, stor folkevekst, fattigdom og dårlig ernæring. Fra bondesamfunn til industri. Levealderen er om lag 40 år, spedbarnsdødeligheten er høy Ca. 1850 - 1900 IVAR AASEN Født på Sunnmøre i 1813 (dvs. vestnorsk preg over hans landsmål) Må1 : Et nytt norsk må1 basert på fellestrekk ved samtlige norske målføre. Der det manglet samsvar mellom dialektene, skulle gammelnorsk tjene som grunnlag for nye former

På starten av 1900-tallet , frem til 191 7, var altså folkemålsformene betraktet som mindreverdige, og de var lite representert i de offisielle skriftspråkene, landsmål og riksmål. Landsmål - det som senere skulle bli nynorsk var i stor grad - dominert a En kortfattet intro til språkhistorien på 1900-tallet, med fokus på overordnede linjer Fortid på -a i verb ble obligatorisk i ord med «særnorsk» lydform, ellers valgfritt i de verbene som kunne ha det i nynorsk. Store deler av 1938-rettskrivningen møtte sterk motstand, særlig fra konservativt hold. På 1950-tallet organiserte den seg og satte opp en motnormal under navnet «riksmål»

Norsk språkhistorie (20

 1. Gjennomfør en språkreform!Elevene kan jobbe i gruppe på 2-4. Formålet med oppgaven er at elevene lærer seg å reflektere over egen språkbruk, og blir bevisst hvilke valg de tar når de bruker engelske/ikke-norske ord og uttrykk i stedet for norske i språket sitt. Elevene skal øve seg i å finne gode avløserord, deretter finne gode norske navnvalg. Til slutt skal de reflektere over.
 2. Hadde «kontor» på torget. Folk flest som hadde vondt i tennene på begynnelsen av 1900-tallet, gjorde som man alltid hadde gjort. Først forsøkte man å lindre smerten med ulike typer folkemedisin og overtro, blant annet skulle det hjelpe å skylle munnen med urin
 3. Mange faktorer er med på å bestemme menneskets klesdrakt: klima, levesett, tidsånd, samferdsel, kjønn, alder, rang og så videre. Den har derfor antatt en uendelighet av former og variasjoner. Den enkleste type klesdrakt består av et stykke utilskåret tøy. Typisk er lendekledet, som har hatt stor utbredelse som mannsdrakt, og det lengre skjørtet som ofte ble foretrukket av kvinner
 4. (1800-tallet - 1900-tallet - 2000-tallet) I Norge historie startet 1900-tallet med de siste skritt mot løsrivelse fra Sverige, og i 1905 ble personalunionen oppløst. Haakon VII ble valgt til Norges konge. Under første verdenskrig var Norge nøytralt men med en uuttalt støtte til de allierte. Til tross for store tap på sjøen, da tyske ubåter også angrep nøytrale skip, var det også.

Reformer fram og reformer tilbak

Det må ha vært større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet enn det var i mange andre land på den tiden, mener Lindbekk. Med den konklusjonen utfordrer hun tidligere historikere som har skrevet om det samme. Det fantes også en tredje sosialklasse i Trøndelag på 1800-tallet som verken var gårdbrukere eller husmenn Bildene over: På disse to veggene ble mange lag med platekledning og tapeter fra 1900-tallet fjernet, og panelet fra slutten av 1800- tallet avdekket. Fargene er tidstypiske og det er fullt mulig å istandsette de linoljemalte veggene til sin opprinnelighet med linoljemaling i identisk farge I byene slet mange med dette på 1800-tallet. Dette er kjent fra andre undersøkelser. Raskt voksende byer, med dårlig utbygd sanitære forhold førte til spredning av sykdom og epidemier som var en trussel for alle samfunnslag. Dette snudde etter 1900. Det blir blant annet mer fokus på å utbedre sanitære forhold 90-tallet er muligens tiåret som bare skled forbi, mens vi ventet på hva som skulle skje da vi bikket år 2000. Stikkord er hip-hop og discomusikk og grunge

Språkhistorie på 1900-tallet Arnulf Øverland - samnorsk - tale; Språkhistoria frå 1900 til i dag - test deg sjølv - fleirval; Intertekst VG3. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen Eller logg inn Brukes f.eks. ordet aeroplan i en tekst, vil teksten med stor sannsynlighet skrive seg fra tidlig på 1900-tallet da de første flyene kom til Norge. Ganske snart ble den norske oversettelsen flyve- eller flygemaskin tatt i bruk, og den var ennå brukt omkring 1950, men allerede i første halvdelen av hundreåret var også kortformen fly i bruk, og den ble etter hvert helt dominerende

VO-norsk, Frederik II vgs. Kort introduksjon i forbindelse med arbeid med (skrift)språkhistorie på 1800- og 1900-tallet Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk Utover på 1900-tallet ga den historiske utviklingen pessimistene stadig nye argumenter. Etter krigen som skulle gjøre det slutt på alle kriger (1. verdenskrig), kom den økonomiske depresjonen på 1930-tallet, framveksten av fascisme og nazisme, Stalins kommunistiske terrorvelde,. På begynneslen av 1900-tallet vender oppmerksomheten tilbake til realismen, den nye epoken blir kalt for nyrealismen. Den største forskjellen mellom realismen på 1800-tallet og nyrealismen på 1900-tallet er at realismen var en kritisk epoke som konsentrerte seg om problemer i samfunnet, mens nyrealismen var en etisk epoke som konsentrerte seg om personer og deres problemer i samfunnet

språkreformer - Kompetanse Norg

Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbygginge På 1800-tallet skjedde det mange store samfunnsendringer i mange land i den vestlige verden. Byene ble større og industrialiseringen vokste. Folk flyttet fra landsbygda og til byer med større innbyggertall. Samfunnet ble mer moderne, grunnet ny vitenskap og filosofi. Charles Darwin (1809-1882) studerte jordas planter og dyr. I 1859 gav han ut boka Artenes opprinnelse Jeg har funnet noen slektninger i databaser som bodde i Bergen på 1800-tallet. Men hva lags yrker er det egentlig snakk om når de om tales som Uk bordarbeider, bødtkersvend og bødtkermester, hvor store var disse yrkesgruppene og hvilken sosial status hadde de, samt hva er tilsvarende betegnelse p.. Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag. Ifølge Ariés ble barnet på 1900-tallet oppfattet som et individ som skulle anerkjennes i familien Språkhistorie på 1900-tallet-Norsk språkpolitikk - et moderne prosjekt. Politikerne forsøker å styre språkutviklingen - fra dansk (riksmål) til norsk (bokmål) - fellesformer i nynorsk og bokmål - samnorskprosjektet (som mislyktes

Lyrikken i perioden fra 1900 til 1940 lar seg vanskelig presse inn i en bås. Mange, og svært ulike lyrikere skapte en rik og mangfoldig diktning. Selv om de fleste dikterne fortsatt fulgte den tradisjonen fra 1800-tallet (tradisjonalistene), valgte enkelte mer utradisjonelle ytringsformer På denne måten utvidet de husmorrollen, samtidig som de utfordret den ved å ta steget ut i den offentlige sfæren. Kvinnelig entreprenørskap på slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet, bidro også til å øke kvinners innflytelse i samfunnet 1900-tallet. Posted on 10. juli 2020. Våren 1899 satt en ung kvinne på Hamar og skrev brev. Hun skrev om seg selv, hvordan hun hadde det, og hun beskrev soverommet sitt - hun hadde en bokhylle full av bøker, og hun fortalte mottakeren av brevet at hun både leste og skrev på egenhånd

Norsk språkhistorie 1900 til i dag - Daria

Hvordan bodde folk på 1800-tallet? 1801 ble det holdt folketelling i Norge. Da bodde det 883 000 mennesker i landet. Ni av ti bodde på landsbygda. I Bergen bodde det ved folketellingen i 1801 18 000 mennesker, i Christiania med forsteder 11 000, i Trondheim 9 000, i Kongsberg 7 000. Langs. 1950-tallet førte med seg økt økonomisk velstand, og arbeidsledigheten sank. Næringen blomstret med en omfattende eksport til krigsrammede land. Det var en sterk tro på fremtiden - alt peker oppover. Oslo arrangerer Vinter-OL i 1952 På slutten av 1800-tallet var trolig nærmere en tredjedel av byens innbyggere å regne som fattige, selv om bare i underkant av 10 prosent offisielt ble regnet som det i år 1900. 25 prosent av byens skoleelever fikk rett til skolemat innført i 1895 fordi de ikke hadde nok mat hjemme 1900-tallet 1910-tallet 1920-tallet 1930-tallet 1940 -tallet 1950-tallet 1960 om prosjektet. Denne nettsiden er utviklet av prosjektet Husnyckeln. Det er et Interreg-prosjekt som tar sikte på å utvikle kulturmiljøer i Nordens Grønne Belte gjennom formidling av kunnskap og informasjon om bygningskultur. kontakt oss

Mot slutten av 1800-tallet blir det mer og mer vanlig å male sveitserstilhus hvite. Panelfargen er hvitt, mens konstruktive og dekorative elementer gjerne males i kontrastfarger. Etter hvert males husene helt hvite. Dragestil - 1890-1910. Dragestilen oppstod på bakgrunn av nasjonale strømninger i Norge på 1800-tallet Norsk økonomi 1980 - tallet Kraftig økning i oljeinvesteringene og liberaliseringen av kreditt- og valutamarkedene ledet til jappetiden - den markerte høykonjunkturen på midten av 1980-tallet. Norsk økonomi 1350 - 1537 Det svensk-norske kongefellesskapet ble mot slutten av 1300-tallet avløst av en dansk orientering, som kulminerte i etableringen av Kalmarunioneni 1397

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

I 1928 fikk hun, som Hamsun åtte år tidligere, Nobelprisen i litteratur for sine skildringer av Norden under middelalderen. I trilogien Kristin Lavransdatter skildres hovedpersonens liv på en gård i Gudbrandsdalen på 1300-tallet Mot slutten av 1700-tallet fikk man igjen kaldere gjennomsnittstemperaturer, og lavere vinternedbør. 1900-tallet regnes i motsetning til 1600- og 1700-tallet som et relativt varmt århundre, men også her ser man variasjoner i temperatur og nedbør i de instrumentelle seriene fra både Østlandet og Vestlandet (met.no 2012) Intertekst old » VG 3 » Språk- og kulturhistorie » Språkhistorie på 1900-tallet. Språkhistorie på 1900-tallet Arnulf Øverland - samnorsk - tale Språkhistoria frå 1900 til i dag - test deg sjølv - fleirval Intertekst VG3. Intertekst old. VG 1. Skriftlig. Skriverammer og.

Teksting på NRK TV Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent) 1900-talet vart eit hundreår der det skjedde store endringar på mange område. Mange menneske fekk endra levesettet sitt som resultat av teknologisk, medisinsk, sosial, ideologisk og politisk fornying på godt og vondt. Termar som ideologi, verdskrig, folkemord og atomkrig kom i bruk.. Den overoptimistiske framstegstrua i starten av hundreåret fekk ein knekk med første verdskrigen, som av.

Debatten rundt samnorsk - Daria

Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke

1900-tallet - Arkivverke

80-tallet: Michael Jackson: «Billy Jean» Først da tv-stasjonen MTV ble presset til å plugge en svart artist ble det fart på tv-stasjonen, på videoen, på dansen - og på 80-tallet som glamourens tiår. 90-tallet: Nirvana: «Smells Like Teen Spirit Ungpikebøker på 1900-tallet - oversettere og oversettelser. Bente Christensen. Gjennom hele første halvdel av 1900-tallet, frem til 1960-årene, var ungpikeboken en yndet sjanger i Norge. Det var en rekke forfattere som skrev disse tekstene, alle sammen kvinner

Dette snudde senere i tiden mellom 1900 og WW1, men på 1800 - tallet var den norske flåten stor, men absolutt av laveste kvalitet. Bøndene sultet kanskje ikke, men begynte for alvor å få problemer utover på 1870 - tallet, når konkurransen fra importerte matvarer begynte å gjøre seg gjeldene Nordmenn i utlandet på 1900-tallet til nå, Norskamerikanere i den amerikanske borgerkrigen March 29, 2017 Vår far og mor var ikke vel til mote med at vi reiste, men vi hadde lyst til en våpendyst Familien Ingeborg og Hans Eggen reiste fra Egga-plassen i Holtålen til USA i 1857 Siden har vi gått baklengs inn i fortiden - med forbruk som kopierer trenden fra 1800-tallet, bare med motsatt fortegn. Men spriten er satt på hyllen Den store forskjellen fra alkoholkonsumet på 1800-tallet er hvilken type alkoholholdig drikk vi velger

Kapittel 12 - Språkhistoria frå 1900 til i da

Norsk språkhistorie fra 1900-tallet by Kristian Henrikse

Språkhistorie 1900-tallet Norsk språkhistori

1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende. * 1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Registeret vil når det står ferdig omfatte et tidsløp på over 200 år, der du kan følge mennesker fra vogge til grav og fra slektsledd til slektsledd [[:Mal:{{{1}}}år|Komplett liste]] · [[:Mal:{{{1}}}år på 2000-tallet|2000-tallet]] · [[:Mal:{{{1}}}år på 1900-tallet|1900-tallet]] · [[:Mal:{{{1}}}år på 1800.

Det ble tøft for familien Hille Pedersen å leve på 1920-tallet

1900-tallet Innleggsnavigasjon Lyrikk etter 1900. Postet av esalen. 0. Her er en oversikt over lyrikk i Norge etter 1900. på 1890 tallet, fantes imidlertid en dikter som tok del i de samme strømninger. Dette var Sigbjørn Obstfelder. Hans diktning innebar en radikal fornyelse av lyrikken,. Idet vi nærmer oss år 1900 kan man si at realismen -illusjonsteatret hadde kommet til en topp i sin kunstneriske utvikling med den kritiske realismen på 1870-tallet og frem mot fremveksten av den mer symbolske realismen hos Tsjekhov og senere Ibsen, og med naturalismen Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

På 1900-tallet ble etterhvert armert grunnsåle og støpt gulv på grunnen vanlig. Etter hvert ble betongplate helt eller delvis armert på et underlag av grus/lettbetong/sand, forsterket under de bærende elementene og isolert med for eksempel treullsplate og/eller kantisolerende blokker vanlig 1900-tallet i Lurøy. Her følger en oversikt over et utvalg hendelser i Lurøy, Nordland, perioden 1900-1999: 1900: Det var 2 275 innbyggere i Lurøy dette året. 1900: To brødre på 21 og 23 år og deres søster på 19 år, fra Ullhaugen på Svenningen, omkom da båten kullseilte på vei heim fra Nord-Solvær Les mer: Se verdien på emaljerte fat Jugendstil. Emalje har vært kjent i gullsmedkunsten siden antikken. Da jugendstilen gjorde sitt inntog ut på 1900-tallet, fikk smykkene et mer personlig preg, på grunn av designere og kunstnere med god utdannelse HI-117 1 Verden og Norge på 1900-tallet Page 5 av 8. valuta i hele Vest-Tyskland og Vest-Berlin førte videre til sovjetisk blokade av byen og de vestlige maktene startet en luftbro av forsyninger som fikk stor symbolverdi. I Øst-Europa fikk man i årene 1945-50 flere ettpartistater med kommunistisk styre

Viktige språkreformer på 1800-tallet Norsk språkhistori

Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne Omkring år 1900 hadde håndverkerne ca. 50 ulike byggevarer å velge mellom. I 1990 var tallet steget til 60 000. Stein Stein som bygningsmateriale fantes i ulike sorter, noen til fin, andre til grovere bearbeidelse. Stein var et varig materiale, men tungt å bearbeide og tungt å håndtere. Leire, teglstein, kalk og semen Om barnearbeid i Norge på 1900 tallet _____ Flere tips. Slektshistorie: Hvordan lage oversikt over et liv Strukturer din forskning - hvordan lage tidslinje i Word. Skriv familiehistorie - 10 steg for å gjøre din slektsbok e.l. til en realite

norsk språkhistorie - Store norske leksiko

Staten begynte å selge ut de militære 12 mm Remington rolling block geværene tidlig 1900-tallet. Mange av geværene ble brukt i skytterlag, men langt de fleste endte opp som jaktvåpen. De første ble brukt kobbejakt i Nord-Norge, mens reinjegerne ble tvunget til å bruke Remington-geværene grunn av en kaliberbestemmelse i 1908 70 talls klær er inn som aldri før når det gjelder 70 talls fester. Kostymer.no har akkurat det du trenger! <br><br> 70 tallet var det utrolige tiåret der alt var mulig. Neida, ikke bare slengbukser eller stilettsko for menn. Men et tiår som var både moderne og uskyldig på samme tid. Trenger du 70 talls kostymer eller 70 talls klær for din temafest om syttitallet

Det skrives og snakkes mye om 90-tallet - hva som var in, TV-serier man så på, hvilke trender som kommer tilbake og generelt hva man husker fra tiåret.. Men hva med 00-tallet? Vi har samlet personer, trender og annet med tilhørighet til forrige tiår i en quiz, så nå er det bare å sette i gang med spørsmålene over for å finne ut hva du egentlig husker fra 2000-tallet Radioen kom i alle hjem og var landets lim helt til fjernsynet kom for fullt på 60-tallet Oslokart på Lokalhistoriewiki. Nedenfor er kartene over Oslo som finnes på Lokalhistoriewiki satt opp kronologisk i gallerier. 1900-tallet. Enkeltkart og kart som ikke kan dateres mer presist enn til 1900-tallet er lagt her; seriene ligger i egne avsnitt. 1913:. - Legen er på 1900-tallet Spesialisthelsetjenesten ber deg sende fax og de færreste leger nås via e-post, sms eller sosiale nettsteder. Jon Erland Madsen. Publisert søndag 29. november 2009 - 10:00 Sist oppdatert fredag 02. september 2016 - 09:03. Del artikkel

Listen er baseret på Kunstnerregisteret i Norge. 1600-tallet. Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) Petter Dass (~1646-1707) 1700 1900-tallet. Nils Kjær (1870-1924) Vilhelm Krag (1871-1933) Sven Moren (1871-1938) Sigurd Mathiesen (1871-1958) Johan Bojer. BYGNINGER PÅ 1900-TALLET. På bildet ser vi Konnerudbygget i Konnerudgata som var byens første boligblokk. Den ble bygd i 1939. En ny tid for bolighus var innledet. Omkring år 1900 kom jugendstilen (art nouveau) med sin spesielle dekor og lette, bølgende linjer. I Drammen er det ikke. Stilen omtales ofte litt nedlatende og den kjente norske hagehistoriker Schnitler uttalte - på begynnelsen av 1900-tallet - at det ikke var rart at hagene forfalt, siden de var overtatt av gartnere og kvinnfolk! Bildet over: 1800-talls hagen var kjennetegnet med slyngende stier, lysthus og eksotisk utseende planter på plenene

Hovedideen i marxismen er at det gjennom historien alltid har samfunnsklasser med motstridende interesser. På 1800-tallet sto klassekampen mellom arbeiderklassen og det dominerende borgerskapet. Det klasseløse samfunnet kan bare skapes gjennom en revolusjon der arbeiderklassen tar makten. Se også sosialisme og kommunisme gode. På den måten får de to temaene frem en kontrast og et spenn i barndommen. !! Bruk av barndomsminner ! Ved å ta utgangspunkt i hvordan barndom ble opplevd på slutten av 1800-tallet, møter vi på et kildeproblem.2 Det er ikke lett å finne kilder der barn selv har fått mulighet til å uttrykke seg i det aktuelle tidsrommet Teksten under har versert på nettet i mange år. Den skal etter sigende være skrevet av en eldre kvinne. Og den sier ganske mye om hvordan det var å vokse opp på 1900-tallet. Teksten er kontroversiell. For damen som skal ha skrevet den, hinter om at mye var bedre før. Selv er jeg født på 1970-tallet Årstall i Europa på 1800-tallet Årstall i Europa på 1900-tallet Årstall i Europa på 2000-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 155 underkategorier, av totalt 155. 0-

 • Travertin sanierung.
 • Oppstartsdisk windows 7.
 • Stifter 24/6.
 • Boutique bello facebook.
 • 34 skjerm.
 • Røde nt usb studio mikrofon.
 • Norges største sjokoladehus.
 • Fuglebrett med tak.
 • Jahtijakt forest.
 • Heimstettener see anfahrt.
 • Futbin import.
 • Makler moers schwafheim.
 • P2p camera software download.
 • Linser oppskrift kake.
 • Jabsco toalett manual.
 • Wix cm.
 • Varme shorts dame.
 • La reunion francais.
 • Bleier best i test 2017.
 • Biltema ph.
 • Fisker elbil.
 • Pr definisjon.
 • Sternzeichen waage frau sexualität.
 • Grossist.
 • Pastagrateng creme fraiche.
 • Brønnfilter.
 • Kateterisering menn prosedyre.
 • Mountainbike magazin traumtrails.
 • Holdbarhet tahini.
 • Hvor mange minutter ammer man.
 • Aventon cordoba 2016.
 • S12k saiga.
 • Online termin personalausweis.
 • Jionni lavalle.
 • Integritet sitat.
 • Sands vika.
 • Futbin import.
 • Hva kan man ønske seg til bryllup.
 • Iphone x anmeldelse.
 • Beste kamera 2017.
 • Bobilmesse 2018.