Home

Gassturbiner på norsk sokkel

Alle oljefelt på norsk sokkel har gassturbiner som hovedenergikilde. De brukes til kraftproduksjon, komprimering av gass for transport og injeksjon, samt til vanninjeksjon. Historikk Det første gassturbin-patentet ble tatt ut allerede i 1791 av engelskmannen John Barber, men teknisk realisasjon var først mulig omkring 1900 Gassturbiner på sokkelen. Ved siste opptelling kom Oljedirektoratet frem til at det er 178 turbiner installert på norsk sokkel. 58 av disse hadde installert anlegg for varmegjenvinning. Kilde: Oljedirektorate Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at regjeringen går vekk fra ideen og planene om elektrifisering av norsk sokkel og bygging av Havvind og at Oljedirektoratet utreder potensialet på CO2 kutt på følgende 3 områder; Styrket oppgradering og modernisering av eksisterende gassturbiner type LM2500 (Ca. 80 % av turbinene er av denne typen).Utskiftin Det er produsert olje og gass fra totalt 112 felt norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2019/2020 var det 87 felt i produksjon: 66 felt i Nordsjøen, 19 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. I 2019 ble fire nye felt satt i produksjon, Oda, Utgard, Trestakk og Johan Sverdrup. 13 felt var under utbygging ved årsskiftet I dag skaffes den strømmen ved å forbrenne gass i gassturbiner på mener det er helt nødvendig å kutte utslippene på norsk sokkel - og mener det kan erstatte kull i Europa.

Temperaturen på Ellings turbinblader kom derfor aldri over 500 grader celsius. I dag er temperaturene på gasstrømmene i gassturbiner og jetmotorer opp mot 800 grader celsius. Dokumentene fra forsøkene viser at Ellings turbin ga et netto overskudd ved 17 000 o/min på 11 hk. Turbinhjulet var kun 27 centimeter i diameter I alle år har plattformer på sokkelen fått strøm av gassturbiner som forbrenner gass. mener det er helt nødvendig å kutte utslippene på norsk sokkel - og mener det kan erstatte kull i.

GASSKRAFTVERKENE PÅ PLATTFORMENE består av gassturbiner som produserer kraft til komprimering av </B> Gjøa/Vega er StatoilHydros største pågående offshore feltutbygging på norsk sokkel Elektrifisering av norsk sokkel, i gassturbiner på plattformene, eller hos forbrukere på land. Dette er 100 % sant. Norsk elkraft forbrukes uansett om vi sender kraften ut til plattformer,. På mange oljefelt lastes olje direkte på skip ute på feltene. For noen av de større feltutbyggingene i Norge har det blitt vurdert som hensiktsmessig å bygge oljeterminaler på fastlandet. Andre felt har i etterkant koblet seg på denne infrastrukturen. På norsk sokkel er transportinfrastrukturen for olje delt inn i fire ulike systemer Equinor har nå fått tilsagn om støtte fra Enova på 2,3 milliarder kroner for bygging av en flytende vindpark som skal levere kraft til olje og gassinnretninger på norsk sokkel. Hywind Tampen-prosjektet. Varmekraft. Varmekraft innebærer at varmen i eksosgassen fra gassturbiner benyttes til å drive en kraftgenererende turbin Denne rapporten beskriver status for NOx-utslipp på norsk sokkel og er utarbeidet av Oljedirektoratet med bidrag fra add novatech as, Statoil, Marathon og Maersk Olje & Gass. Oljedirektoratet (OD) ledet i 2005 en arbeidsgruppe som utredet tiltak for å redusere NOx-utslipp fra norsk sokkel. Arbeidsgruppa besto av representanter fra Oljeindustrie

gassturbin - Store norske leksiko

Effektive gassturbiner er bedre enn elektrifisering - Tu

 1. I tillegg er virksomheten på norsk sokkel ilagt en CO 2-avgift som sikrer en høy karbonpris i sektoren. Andre virkemidler som har bidratt til reduserte utslipp er for eksempel forbud mot fakling. Det viktigste tiltaket for å redusere framtidige klimagassutslipp fra oljevirksomheten vil være å sikre at nye utbygginger baserer seg på kraft fra land framfor bruk av offshore gassturbiner
 2. 160 gassturbiner på norsk sokkel. Et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra oljevirksomheten vil være å sikre at produksjonen baserer seg på elektrisk kraft fremfor bruk av offshore gassturbiner. En mulig løsning for stabil offshore energiproduksjon er flytende havvind i kombinasjon me
 3. - Når 25 prosent av de norske utslippene kommer fra installasjonene ute på norsk sokkel og 90 prosent av disse kommer fra gassturbiner, så er ikke dette prosjektet bare viktig for Lundin og Aker Solutions, men også for Norge, sier Litlekalsøy Aase
 4. Det overordnede tema for avhandlingen er hvilken rettslig adgang norske myndigheter har til å kreve elektrifisering av petroleumsfelt på norsk sokkel. Dette handler i korthet om å benytte kraft fra landnettet, som via sjøkabel forsyner et felt med kraft, fremfor tradisjonell kraftproduksjon med gassturbiner på feltet
 5. Vil elektrifisere norsk sokkel Det er mye billigere for oljebransjen å bruke gassturbiner enn å hente elkraft fra land. Da det ble bestemt at olje- og gassfelt skulle bygges ut på Utsirahøyden i Nordsjøen, var intensjonen at 100 prosent skulle elektrifiseres
 6. Men flere felt på norsk sokkel er allerede elektrifisert, enten fra start eller i etterkant. Et eksempel er Valhall-feltet til Aker BP og Goliat-feltet til Vår Energi som på 2010-tallet fikk installert det som var verdens lengste sjøkabler

Skrinlegg miljøødeleggende elektrifisering av norsk sokkel

 1. På Equinors nettside for oljefeltet Johan Sverdrup hevdes det: «Takket være strøm fra land - hovedsakelig ren norsk vannkraft - kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO₂ hvert eneste år», og videre: «Det er godt nytt for våre eiere, for alle nordmenn - og for utslippene».. Elektrifisering av norsk sokkel er gammelt nytt
 2. For å sikre langsiktig verdiskaping på norsk sokkel, er det viktig å jobbe med å redusere CO2-avtrykket fra aktiviteten på norsk sokkel. I fjor nådde Equinor målet om å redusere årlige CO2-utslipp fra norsk sokkel med 1,2 millioner tonn fra 2008 til 2020, nesten tre år før tiden
 3. ger på kraftsystemet på land, inkludert påvirkning på kraftpris, regional kraftbalanse og behov for nettfor-sterkninger. Flere sentrale forutsetninger er endret i denne opp - daterte rapporten. I rapporten fra 2008 ble enkelte avgrensede områder på norsk sokkel vurdert. Det ble sett på løsninger som dekket flere felt innenfor disse.

Gassturbiner på plattformer har gjennomgående en lavere virknings-grad (opptil 40 prosent) enn et gasskraftverk på land (opptil 60 prosent), 8 Oljedirektoratet: Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel, Stavanger 2013. s. 32 FPSO eller Floating Production, Storage and Offloading er en flytende oljeplattform som brukes i petroleumsvirksomhet til havs for å prosessere, lagre og utskipe petroleum ved produksjon av olje eller kondensat.. Som regel har FPSO-er form som et tankskip, men også bøyer som Sevanplattformer og sparbøyer regnes som FPSOer.. De er utstyrt med ankere slik at skipet kan holde seg rett over. mulig, finner en innretninger på norsk sokkel der denne løsningen er valgt. Kartleggingen viste også at nesten alle innretninger i drift på norsk sokkel har valgt å slippe avgasser av metan og NMVOC til utslipp fra en eller flere av disse kildene, selv om gjenvinning kunne vært et alternativ Fire gassturbiner, hver på 32 megawatt, produserer enorme mengder strøm på Skarvskipet. Eksosen medfører utslipp av rundt 300.000 tonn CO2 i året. Ifølge E24 er også Norges Rederiforbund med, noe som skal innebære at skipsfarten på norsk sokkel skal gjøre tilsvarende kutt

Felt på norsk sokkel - Norskpetroleum

Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter - kutter med nesten en tredel på norsk sokkel Med lave oljepriser og synkende etterspørsel har aktiviteten innen oljeleting på norsk sokkel falt med 30 prosent, ifølge analysefirma. KRAFTIGE KUTT: Oljeselskapene strammer inn på leteprosjekter I denne ukentlige spalten får du en oppsummering av leteaktiviteten på norsk sokkel, fordelt på nylig avsluttede, pågående og kommende brønner. Informasjonen er basert på Oljedirektoratets faktasider, søknader og presentasjoner fra oljeselskapene og Energi24 Database. Tips og korreksjoner mottas med takk - glenn@energi24.no Nylig avsluttede brønner Alve NE (6607/12-4) - Aker BP.

Gigantisk klimaprosjekt slaktes: - Vanvittig pengesløseri

-utslippene på norsk sokkel?1 Vi estimerer sammenhengen mellom CO 2-utslipp per produsert mengde på norske olje- og gassfelt og viktige forklaringsfaktorer. Vi finner at utslippsintensiteten stiger betydelig når produksjonen ved et felt avtar. Utslippene per produsert mengde øker signifikant med ande-len olje i feltets totale reserver aktiviteten på norsk sokkel. Årets analyse tar for seg årene 2020-2024. Analysen omfatter hele den nåværende og planlagte sokkelaktiviteten, med olje, gass og havvind, samt nedstengning, rørtransport og annen infrastruktur inkludert den landbaserte aktiviteten Kan være mineraler for svimlende 1000 milliarder på norsk sokkel Gruvedrift på havbunnen kan bli en ny gullgruve for Norge, tror regjeringen. Nå vil de bruke 30 millioner på å kartlegge.

Gassturbin - Wikipedi

Kraft fra land til norsk sokkel . Forutsetninger for kraftproduksjon . Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked som er tilknyttet resten av kraftmarkedet i Europa. En økning av elektrisitetsforbruket i Norge vil på kort sikt medføre økt import, i all hovedsak fra fossile kraftverk, med tilsvarende økte CO. 2-utslipp. En. Nye luftfiltre på Equinors gassturbiner . Grane er først ute med teklogogien på norsk sokkel. Frem til nå har fokuset i stor grad vært på vannvask og online-vannvask av turbiner. Utviklingen og forbedringen av luftfiltre gjør at vi er langt på vei til å erstatte behov for vannvask Taper på driften. Hittil i år er det justerte resultatet før skatt på 3,2 milliarder dollar, og 1,5 milliarder etter skatt. Dette resultatet trekkes opp av virksomheten på norsk sokkel og ned av den utenlandske virksomheten. Hittil i år har Equinors norske virksomhet levert et justert resultat før skatt på 2,55 milliarder dollar Title: 004 utvikling på norsk sokkel olje og gassfelt i norge, Author: Gunleiv Hadland, Kraft til disse prosessene genereres i hovedsak ved hjelp av gassturbiner og motorer På norsk sokkel kan det være mineraler verdt 1000 milliarder kroner 2. november 2020 11:42 Oppdatert 2. november 2020 11:4

Meklingsinnspurt på norsk sokkel Kan tape halv milliard i uka Norge ryker på en halv milliard kroner i tapte inntekter ukentlig dersom meklingen for ansatte på sokkelen ikke fører fram. GIGANT: Johan Sverdrup-feltet stenger ned dersom det blir konflikt på norsk sokkel Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel Ptil har fått utført en utredning av utbyggingsprosjektene på feltene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Utredningen inneholder mange gode lærepunkter både for oljeselskapene, leverandørene og myndighetene Offensive ambisjoner om nullutslipp på norsk sokkel. Olje og energiminister Tina Bru fikk i dag overlevert Konkrafts klimaveikart for norsk sokkel. Målet er 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030 - og nær null utslipp i 2050. -Norsk maritim næring er ledende i verden på å utvikle og ta i bruk lav og nullutslippsløsninger ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør er Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Alvheim og Aasta Hansteen

Brannen på Ekofisk 2/4 A, historie, forsidebilde, Sikkerhet på Ekofisk - og på norsk sokkel Brann på Ekofisk 2/4 A. Foto: Magne Vågslid/Norsk Oljemuseum. Phillips Petroleum var tidlig ute med etablering av verneombud. To år før loven tredde i kraft, i 1976, opprettet Phillips verneombudsordning på sine plattformer på Ekofisk Erna Solberg sier hun håper på nye store oljefunn på norsk sokkel. Hun er klar på at kun lønnsomhetsvurderinger vil avgjøre hvor mye olje og gass som skal utvinnes. Her er statsministeren fotografert da hun besøkte Gudrun-plattformen i Nordsjøen sammen med daværende Statoil-sjef Helge Lund i 2014 På den måten kan de fremdeles tjene penger, men samtidig la være å bruke penger på å lete etter noe nytt. Også Shell, Total og BP, har solgt eierandeler på norsk sokkel de siste årene. Kjøperne av mange av disse andelene, selskaper som Spirit Energy, Aker BP, Okea og Neptune begynner nå å bli betydelige størrelser, på norsk sokkel

I perioden 2000-2006 fant fem selskaper 1 milliard nye fat olje på norsk sokkel. Siden 2007 har 13 selskaper funnet 6 milliarder fat ny olje. Flertallet av disse er funnet i områder som er godt utforsket tidligere, i nærheten av eksisterende felt i drift og der det tidligere har blitt boret tørt og hvor de etablerte selskapene så bort fra mulighetene for nye funn av betydning Norsk mat på norsk sokkel Lag en allianse med norske bønder og fiskere om at alt av kjøtt, fisk, melk, egg som serveres i på plattformene skal være norskprodusert. 6. oktober 2020 7:32 Oppdatert 6. oktober 2020 7:3

Etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie, tidligere GDF Suez. Er operatør for det produserende Gjøa-feltet og prosjektene Duva og Fenja. Drøyt 40 prosent av selskapets samlede produksjon skjer i dag på norsk sokkel, en andel som i alle fall ikke skal synke i årene framover. Produksjon: 75.000. fra norsk sokkel er i dag om lag halvparten av det globale gjennomsnittet. Dersom næringen fortsetter det systematiske klimaarbeidet på norsk sokkel vil konkurransekraften bli ytterligere styrket. Det er et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirk-somhet. Samtidig er virksomheten i næringen i dag preget av endringer

How ‘Carbon-Knut’ helped us reach our emissions target 2En ny standard for Nordsjøen - NRK Rogaland - Lokale

Kutter oljeproduksjonen på norsk sokkel - Vi vil kutte norsk oljeproduksjon med 250 000 fat per dag i juni, og med 134 000 fat per dag i andre halvår, bekrefter olje- og energiminister Tina Bru (H). 1 min Publisert: 29.04.20 — 22.33 Oppdatert: 6 måneder siden. Olje og energiminister. Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver på norsk sokkel. av Erik W. Jakobsen, Erling Kolltveit, Sveinung Fjose, Astrid Marie Skålvik, Aase Seeberg og Anders Merckoll Helseth. Sveinung Fjose, (Høyere avdelingsstudium NHH) Rådgiver, Høyskolen i Sørøst-Norge energi på sokkelen på rundt 15 TWh og er forventet å være relativt stabilt i årene som kommer. Dersom man trekker fra de innretningene på norsk sokkel som i dag har kraft fra land eller planlegger å få det (Gjøa, Valhall, Ormen Lange, Troll A, Goliat) vil det avgiftsrelevante forbruket ligger på rundt 12 TWh

Johan Castberg-feltet er blitt enda litt billigere

Trygger pluggede brønner på norsk sokkel Over 3000 brønner på norsk sokkel skal plugges i tiårene framover. Bernt Pedersen og Torger Skillingstad i selskapet Exedra AS har utviklet en metode for å verifisere at brønnene ikke lekker Med lave oljepriser og synkende etterspørsel har aktiviteten innen oljeleting på norsk sokkel falt med 30 prosent, ifølge analysefirma. NTB. 4. okt. 2020 08:02 - Oppdatert 4. okt. 2020 08:04. Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert Roper varsko om sikkerheten på norsk sokkel. Roy Erling Furre ser med uro på utviklingen. De store norske operatørene har gjentatte ganger avvist at oljekrisen har ført til økt sikkerhetsrisiko. Det får Furre i SAFE til å reagere. - Vi tror ikke det stemmer

Jeg er klar over at det serveres en del norsk kjøtt, egg og melk på norsk sokkel, men det vi etterlyser er at selskapene tar det verdivalget det er å si: «Vi velger norsk mat.» Senterpartiet registrerer at regjeringen ikke har noen holdning til dette, men vi vil uansett fortsette vårt arbeid for å sikre norsk mat til arbeiderne på norsk sokkel Størstedelen av snøkrabbebestanden finnes fortsatt på russisk sokkel i Barentshavet og spredningen foregår herfra og inn på norsk sokkel, og Fiskevernsonen ved Svalbard. Toktdekningen på russisk sokkel ble svært mangelfull i 2018, men dataene fra årets tokt er sammenfallende med toktdataene fra 2017 HAVVIND PÅ NORSK SOKKEL MENON-PUBLIKASJON NR. 116/2020 Av Even Winje, Sigrid Hernes, Lars H. Lind, Gjermund Grimsby og Erik W. Jakobsen . MENON ECO NOMICS 1 RAPPORT Forord Menon Economics har gjennomført en studie over hvilke virkemidler som kan være med på å realisere flytend

Norsk olje og gass har imidlertid lagt frem et forenklet regneeksempel som illustrerer at brønnplugging kommer til å bli både tidkrevende og dyrt. Her legges det til grunn at det nå er minst 3000 utvinningsbrønner på norsk sokkel som må plugges i årene fremover Leteboom på norsk sokkel FERSK: Oljedirektør Ingrid Sølvberg har knapt vært en uke i sjefsstolen. Torsdag benyttet hun blant annet anledningen til å mane til en konstruktiv debatt om olje og. Det er i dag 87 anlegg (felt) i produksjon på norsk sokkel. På mange av anleggene bores det brønner jevnlig. I tillegg bores det rundt 30-40 enkeltstående brønner i året (letebrønner, avgrensing¬brønner etc). Operatørene på anleggene skal rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall Fra natt til søndag trappes streiken opp og effekten slår for fullt inn fra onsdag når nesten 25 prosent av all produksjon av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis Johan Sverdrup-feltet må stenge ned hele sin produksjon. I alt vil da 13 av feltene på norsk sokkel, de fleste operert av Equinor, være rammet av streiken Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel 20. oktober 2020 I denne analysen har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse private investeringer i storskala flytende havvind på norsk sokkel, for å legge til rette for teknologiutvikling og læringseffekter i den norske leverandørkjeden

33 selskaper har søkt om oljelisenser på norsk sokkel. 25.09.2020 · Ine Brunborg. Olje- og energidepartementet melder at de mottatt «et stort antall» søknader om nye leteområder i lisensrunden for 2020. Totalt har 33 oljeselskaper søkt om lisenser i årets TFO-runde Erfaringer med sikkerhet på norsk sokkel Det er nå over 50 år siden Ekofiskfeltet i Nordsjøen ble oppdaget og Norge ble en oljenasjon. Som fersk oljenasjon var Norge avhengig av utenlandsk, og spesielt amerikansk, hjelp for å komme i gang med en ny og hittil ukjent industri

Olje, Klima Gigantisk klimaprosjekt slaktes: - Vanvittig

Lederen i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), sendte i mai et brev til konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass. Der oppfordret han dem til å lage et prinsippvedtak om at norsk kjøtt og norske landbruksvarer skal brukes på norsk sokkel så langt som mulig sokkel oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Video: Her er Norges 167 ukjente miljøbomber - Dagblade

Elektrifisering av sokkelen - Bellona

Elektrifisering av norsk sokkel, hva er hensikten med

Oljedirektoratets (OD) «vareopptelling» på norsk sokkel, Ressursregnskapet for 2019 er publisert. Ifølge deres estimater av påviste og ikke-påviste petroleumsressurser, har sokkelen vår inneholdt nesten 99 milliarder fat olje og gass per 31. desember 2019 I Nordsjøen finnes flere av de største og viktigste feltene på norsk sokkel. Ekofiskfeltet ble oppdaget i 1969 og var da det største feltet som var funnet. Det er fremdeles i drift, og selv om det hovedsakelig er et oljefelt, er det også hentet opp gass siden 70-tallet Det er en av suksesshistoriene på norsk sokkel, en pengemaskin som leverer gass for mer enn 70 milliarder kroner i året. 90 prosent av inntektene går til den norske stat. Bare i løpet av de timene vi er på plattformen, vil Troll A eksportere for femti millioner kroner, får vi vite De første konsesjonsrundene på norsk sokkel lyses ut. 1968. Phillips Petroleum gjør sitt første funn på norsk sokkel, blokk 7/11 Cod. 1969. Ekofisk-funnet! 1970 - 1979. 1970. Conoco får sin første produksjonslisens på norsk sokkel. 1971. Statsminister Trygve Bratteli åpner formelt produksjonen på Ekofisk fra Gulftide

Rørtransportsystemet - Norskpetroleum - Norskpetroleum

En gjennomgang av 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018 viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i Plan for utbygging og drift (PUD). Det viser rapporten Prosjektgjennomføring på norsk sokkel som Oljedirektoratet presenterte fredag 7. februar Dette gir store konsekvenser for norske bønder som for tiden sliter med å holde hjulene i gang. SAFE er på banen og kjemper for norsk mat på norsk sokkel. Son

Vindpark på havet skal gi elektrisk kraft til plattformer

Utslipp og miljø - Oljedirektorate

Norsk mat på norsk sokkel. Bondebladet. 12.10.2020. Geir Pollestad. Jeg registrerer at debatten om oljenæringa er stigende uten at næringa helt vet hvordan de skal gripe det an. Mitt råd er: Lag en allianse med norske bønder og fiskere om at alt av kjøtt, fisk, melk, egg som serveres i på plattformene skal være norskprodusert 07. okt. 10:09 Kjempesprekk på norsk sokkel: . Martin Linge-utbyggingen blir 85 prosent dyrere enn planlagt, og produksjonen må utsettes med ytterligere et halvår

Kjempesprekk på norsk sokkel. Av. NTB - 7. oktober 2019 | 12:31. Oppgraderingen av Njord A plattformen og lagerskipet Njord Bravo blir også langt dyrere enn beregnet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix annonse. Tweet. Share. Share. annonse Hva skjer når du begynner å arbeide på norsk sokkel? Som pliktig medlem i folketrygden skal du betale trygdeavgift til Norge, selv om du ikke skatter til Norge. Dersom du vanligvis arbeider i et annet land, og skal arbeide midlertidig på norsk sokkel, må du undersøke med trygdemyndighetene i bostedslandet om du skal være unntatt fra folketrygden Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder, og de siste årene har leteaktiviteten vært høy. Spesielt er det de mindre funnene som står for en betydelig del av produksjonen

På disse plattformene fyrer de minst for måkene - Tu

fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO 2-fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utsliputt i Norge, Europa og resten av verden. Dette legger grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i en næring med høy kompetanse og teknologikraft på vei mot et framtidi Den største ulykken på norsk sokkel var Alexander Kielland-havariet i 1980, der 123 oljearbeidere mistet livet. Alexander Kielland-plattformen var en flytende boligrigg som var koblet opp til en borerigg med en gangbro. De som jobbet på boreriggen, hadde overnatting og opphold på Alexander Kielland-riggen

Elektrifisering av norsk sokkel er et dyrt, men lønnsomt

norske farvann for øvrig. De fleste flerbruksfartøy på norsk sokkel fører fremmed flagg. Det skjer altså en utvikling hvor flere skip med fremmed flagg har kontrakter på norsk sokkel. De benytter sjøfolk med et lønnsnivå, sosiale ytelser og arbeidsrettigheter som ligger markant under det som følger av norsk lov og norske tariffavtaler. På oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster, Eksportkreditt, Norsk Industri, Stavanger Kommune og Norges Rederiforbund har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse private investeringer i storskala flytende havvind på norsk sokkel, for å legge til rette for teknologiutvikling og læringseffekter i den norske leverandørkjeden. Ønsker mer leting på norsk sokkel oktober 14, 2020 14:57 Ronny Setså 0 Oljedirektoratets Torgeir Stordal innledet NCS Exploration-konferansen som i år har et rekordhøyt antall deltakere Lundin kjøpte mesteparten av daværende Det norske oljeselskaps (DNO) virksomhet i Norge og Storbritannia i 2003. På den tiden ble også skattereglene lagt om, slik at det er blitt svært gunstig å lete etter olje og gass. Norske myndigheter fulgte raskt opp og tildelte Lundin tillatelser til å utvinne olje og gass på norsk sokkel Uansett syn på spørsmålet om Svalbardtraktatens anvendelsesområde, kan ikke EU og dens medlemsstater fangste krabbe basert på lisenser de selv utsteder. Det vil være ulovlig selvtekt. Alle lands fartøyer må ha norsk samtykke for å fangste på norsk sokkel, og det er bare Norge som kan regulere uttaket av naturressursene

3 lands har ulykker ført til utslipp av olje. Bravo-utblåsningen på Ekofisk feltet i 1977 førte til utslipp av anslagsvis 25000 tonn olje.8 Dette er den største utslippsulykken på norsk sokkel, men man har ikke kunnet påvise alvorlige følger av ulykken. 9 Virkninger er verken sett hos sjøfugl, fiskebestander eller langs strender På norsk sokkel var det inntil 2010 boret til sammen 884 letebrønner, mot 2 366 på britisk sokkel, som utgjør et mindre område. På norsk sokkel er det siden 1965 gjort til sammen 253 funn klassifisert som betydelige, mot ca. 550 funn på britisk sokkel. Den kumulerte funnraten fra 1965 til 2010 var 23 prosent på britisk sokkel og 43. Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel. SAFE landsmøte 2019 pålegger SAFE forbundsstyre å jobbe aktivt for å innføre regler og bærekraftige løsninger for å fremme innføring av norsk kjøtt og norske råvarer for alle aktører som opererer på norsk sokkel Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo) og Menon om hvilket handlingsrom det er til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip, og hvilke konsekvenser dette kan få. Mandatet har vært det samme som regjeringen har gitt advokatfirma Wikborg Rein/Oslo Economics

 • Begravelse i all stillhet.
 • Keltische feiertage 2018.
 • Körperbau hund arbeitsblatt.
 • Mauser riflepakke.
 • Ü50 party münster 2018.
 • The cold was.
 • Psoriasis behandling receptfritt.
 • 1 mai tønsberg 2017.
 • Gewitterfliegen am körper.
 • Fotskammel ikea.
 • Eksamen elektrofag.
 • Blodmidd på høns.
 • Hellstrøm iskremfabrikken.
 • Gartneri hordaland.
 • Paprika marburg speisekarte.
 • Hva brukes en trykkregulator til.
 • Hjelp pus hadeland.
 • Albir spania.
 • Varme shorts dame.
 • Søke personnummer i norge.
 • Webkamera vesterålen.
 • Thorskog slott bryllup.
 • S2 keperawatan ugm.
 • Uni bremen prüfungsergebnisse.
 • Tørrshampo skadelig.
 • Best romantic comedies 2015.
 • Ski drammen.
 • Vishnu hinduism.
 • Einschreiben uni osnabrück.
 • Karakteristisk for den kjemiske industrien.
 • Freunde finden köln.
 • Zitronenbaum blüht nicht.
 • Tourismusverband pörtschach öffnungszeiten.
 • Römischer kaiser trier.
 • Zweite liga die indianer von cleveland sind zurück 1998 stream.
 • Konsumprisindeks 1998 100.
 • Reaktiv kjemi.
 • Rema 1000 bleieavtale.
 • Tanzschule euschen gebhardt saarbrücken.
 • Feltarbeid leger uten grenser.
 • Kjennetegn på opplysningstiden.